ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอน ครูชุติมา อ่อนตีบ
ครูผู้สอน ครูชุติมา อ่อนตีบ

ครูชุติมา อ่อนตีบ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ