ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูเยี่ยมพล พลเยี่ยม
ครูผู้สอน ครูเยี่ยมพล พลเยี่ยม

ครูเยี่ยมพล พลเยี่ยม
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทบาทไทยในสังคมโลก
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลก ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ