ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม

ครูสวรรยา อุตรพรม
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. Let's Go Out
เรื่อง 1.1 Free - time activities and chores
1
  Free - time activities and chores
เรื่อง 1.2 Making suggestions
1
  การสร้างประโยค Making suggestions
เรื่อง 1.3 Have to/Had to
1
  Have to/Had to
เรื่อง 1.4 Listening the invitation
1
  Listening the invitation
เรื่อง 1.5 Invite friend to go out
1
  Invite friend to go out
เรื่อง 1.6 Someone has to do it!
1
  Someone has to do it!
หน่วยการเรียนรู้ 2. It’s a Bargain!
เรื่อง 2.1 Talking about shopping
1
  Talking about shopping
เรื่อง 2.2 การใช้ Possessive adjectives and Possessive pronouns
1
  การใช้ Possessive adjectives and Possessive pronouns
เรื่อง 2.3 การใช้ Question Word: Whose/Pronoun: One
1
  การใช้ Question Word: Whose/Pronoun: One
เรื่อง 2.4 Listening about Milford's sale
1
  Listening about Milford's sale
เรื่อง 2.5 Conversation about shopping
1
  Conversation about shopping
หน่วยการเรียนรู้ 3. There’s No. Comparison
เรื่อง 3.1 Talking about Amazing facts
1
  Talking about Amazing facts
2
  การใช้ Comparative forms of adjective
3
  การใช้ Superlative forms
4
  The Story of Diamonds on a tour of a diamond mine
5
  Conversation between dog and cat
6
  Still Standing
เรื่อง 3.2 Comparative forms of adjective
1
  Comparative forms of adjective
เรื่อง 3.3 การใช้ Superlative forms
1
  การใช้ Superlative forms
เรื่อง 3.4 The Story of Diamonds on a tour of a diamond mine
1
  The Story of Diamonds on a tour of a diamond mine
เรื่อง 3.5 Conversation between dog and cat
1
  Conversation between dog and cat
เรื่อง 3.6 Still Standing
1
  Still Standing
หน่วยการเรียนรู้ 4. It’s Going to Be Fun!
เรื่อง 4.1 Asking about and describing vacations
1
  Asking about and describing vacations
เรื่อง 4.2 การใช้ Future with be going to
1
  การใช้ Future with be going to
เรื่อง 4.3 การใช้ Information quastions
1
  การใช้ Information questions
เรื่อง 4.4 Position of adjectives
1
  Position of adjectives
เรื่อง 4.5 Reading about "The Best Of Vietnam"
1
  Reading about "The Best Of Vietnam"
หน่วยการเรียนรู้ 5. What's the Weather Like?
เรื่อง 5.1 Talking about the weather
1
  Talking about the weather
เรื่อง 5.2 การใช้ Future with will
1
  การใช้ Future with will
เรื่อง 5.3 Talking about seasons
1
  Talking about seasons
เรื่อง 5.4 Conversation
1
  Conversation
เรื่อง 5.5 Rain, Rain, Go Away
1
  Rain, Rain, Go Away
หน่วยการเรียนรู้ 6. Could You Do Me a Favor?
เรื่อง 6.1 Making and responding to requests
1
  Making and responding to requests 1
2
  Making and responding to requests 2
3
  Making and responding to requests 3
เรื่อง 6.2 การใช้ Want + object noun/pronoun + infinitive
1
  การใช้ Want + object noun/pronoun + infinitive
เรื่อง 6.3 Conversation
1
  Conversation
เรื่อง 6.4 Dear Dad
1
  Dear Dad
หน่วยการเรียนรู้ 7. Today News
เรื่อง 7.1 Talking about the news
1
  Talking about the news
เรื่อง 7.2 การใช้ Past Progressive
1
  การใช้ Past Progressive
เรื่อง 7.3 การใช้ Past
1
  การใช้ Past
เรื่อง 7.4 Talking about the news
1
  Talking about the news
เรื่อง 7.5 Conversation
1
  Conversation
เรื่อง 7.6 Age Means Nothing
1
  Age Means Nothing
หน่วยการเรียนรู้ 8. Have You Ever…?
เรื่อง 8.1 Talking about activities you have and haven't done
1
  Talking about activities you have and haven't done
เรื่อง 8.2 การใช้ Present perfect
1
  การใช้ Present perfect
เรื่อง 8.3 Talking about activities you have and haven't done
1
  Talking about activities you have and haven't done 1
2
  Talking about activities you have and haven't done 2

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ