ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอน ครูนิพนธ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิพนธ์ เชิญทอง

ครูนิพนธ์ เชิญทอง
เทคโนโลยี

แผนการสอน เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ว22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ