ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 69
แผนการสอน ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูจงใจ ธรรมชาติ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมา และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมา และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 16 พ.ค. 60
เรื่อง 1.2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม 17 พ.ค. 60
เรื่อง 1.3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย
1
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย 22 พ.ค. 60
เรื่อง 1.4 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ
1
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ (1) 23 พ.ค. 60
2
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกของชาติ (2) 24 พ.ค. 60
เรื่อง 1.5 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
1
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 29 พ.ค. 60
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 พุทธประวัติ
1
  การผจญมาร 30 พ.ค. 60
2
  การตรัสรู้ 31 พ.ค. 60
3
  การสั่งสอน 5 มิ.ย. 60
เรื่อง 2.2 พุทธสาวก
1
  พระสารีบุตร 6 มิ.ย. 60
เรื่อง 2.3 ประวัติพุทธสาวก พระโมคคัลลานะ
1
  ประวัติพุทธสาวกพระโมคคัลลานะ 7 มิ.ย. 60
เรื่อง 2.4 ประวัติพระเจ้าพิมพิสาร
1
  ประวัติพระเจ้าพิมพิสาร 12 มิ.ย. 60
เรื่อง 2.5 ประวัติพุทธสาวิกานางขุชชุตรา
1
  ประวัติพุทธสาวิกานางขุชชุตรา 13 มิ.ย. 60
เรื่อง 2.6 พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาลิไทย
1
  พุทธศาสนิกชนตัวอย่างพระมหาธรรมราชาลิไทย 14 มิ.ย. 60
เรื่อง 2.7 พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
1
  พุทธศาสนิกชนตัวอย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 19 มิ.ย. 60
เรื่อง 2.8 ประวัติมิตวินทุกชาดก และราโชวาทชาดก
1
  ประวัติมิตวินทุกชาดกและราโชวาทชาดก 20 มิ.ย. 60
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 ความหมายของพระไตรปิฎก
1
  ความหมายของพระไตยปิฏก 21 มิ.ย. 60
เรื่อง 3.2 โครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตยปิฎก
1
  โครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตยปิฎก 26 มิ.ย. 60
เรื่อง 3.3 พระสุตตันตปิฎกและพระธรรมปิฎก
1
  พระสุตตันตปิฎก และพระธรรมปิฎก 27 มิ.ย. 60
เรื่อง 3.4 คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ
1
  คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ 28 มิ.ย. 60
เรื่อง 3.5 พระรัตนตรัย
1
  พระรัตนตรัย 3 ก.ค. 60
เรื่อง 3.6 ความหมายของพระไตรปิฎก
1
  ความหมายของพระไตรปิฎกทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 4 ก.ค. 60
2
  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 5 ก.ค. 60
3
  นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 11 ก.ค. 60
4
  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) (1) 12 ก.ค. 60
5
  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) (2) 24 ก.ค. 60
เรื่อง 3.7 พุทธสุภาษิต
1
  พุทธสุภาษิต 25 ก.ค. 60
เรื่อง 3.8 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
1
  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 26 ก.ค. 60
เรื่อง 3.9 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
1
  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 31 ก.ค. 60
เรื่อง 3.10 การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
1
  การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 1 ส.ค. 60
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 การสวดมนต์แผ่เมตตา
1
  การสวดมนต์แผ่เมตตา 2 ส.ค. 60
เรื่อง 4.2 การสวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา
1
  การสวดมนต์แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา 7 ส.ค. 60
เรื่อง 4.3 ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา และการนำวิธีการบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
1
  ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา และการนำวิธีการบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 8 ส.ค. 60
เรื่อง 4.4 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
1
  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 9 ส.ค. 60
เรื่อง 4.5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
1
  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 15 ส.ค. 60
เรื่อง 4.6 ความหมายของทิศ 6 การปฏิบัติเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ 6
1
  ความหมายของทิศ 6 การปฏิบัติเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้นในทิศ 6 16 ส.ค. 60
เรื่อง 4.7 มารยาทของพุทธศาสนิกชนที่ดี
1
  มารยาทของพุทธศาสนิกชนที่ดี 21 ส.ค. 60
เรื่อง 4.8 มารยาทของผู้เป็นแขก
1
  มารยาทของผู้เป็นแขก 22 ส.ค. 60
เรื่อง 4.9 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
1
  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ (1) 23 ส.ค. 60
2
  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ (2) 28 ส.ค. 60
เรื่อง 4.10 มรรยาทการแต่งกายของพุทธศาสนิกชนที่ดี
1
  มรรยาทการแต่งกายของพุทธศาสนิกชนที่ดี (1) 29 ส.ค. 60
2
  มรรยาทการแต่งกายของพุทธศาสนิกชนที่ดี (2) 30 ส.ค. 60
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม
1
  บทบาทและความสำคัญของสถาบันทางสังคม 4 ก.ย. 60
เรื่อง 5.2 กระบวนการในการตรากฎหมาย
1
  กระบวนการในการตรากฎหมาย 5 ก.ย. 60
เรื่อง 5.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
1
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวชุมชนและประเทศ 6 ก.ย. 60
เรื่อง 5.4 สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1
  สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 11 ก.ย. 60
เรื่อง 5.5 แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1
  แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 12 ก.ย. 60
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง 6.1 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย
1
  เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย 13 ก.ย. 60
เรื่อง 6.2 หลักการเลือกข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเพื่อนำมาวิเคราะห์
1
  หลักการเลือกข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเพื่อนำมาวิเคราะห์ 18 ก.ย. 60
เรื่อง 6.3 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
1
  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 19 ก.ย. 60
เรื่อง 6.4 วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
1
  วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 20 ก.ย. 60
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัส ส 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เรื่อง 7.1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : ความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  ความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 19 พ.ค. 2560
เรื่อง 7.2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 26 พ.ค. 2560
เรื่อง 7.3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : การตรวจสอบและการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  การตรวจสอบและการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2 มิ.ย. 2560
เรื่อง 7.4 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1
  การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 9 มิ.ย. 2560
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัส ส 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : อาณาจักรอยุธยา
เรื่อง 8.1 อาณาจักรอยุธยา : 1.การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
1
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 16 มิ.ย. 2560
เรื่อง 8.2 อาณาจักรอยุธยา : การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา
1
  การเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 23 มิ.ย. 2560
เรื่อง 8.3 อาณาจักรอยุธยา : ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา
1
  ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา 30 มิ.ย. 2561
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัส ส 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : สังคมและเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
เรื่อง 9.1 สังคมและเศรษฐกิจสมัยอยุธยา : สภาพสังคมโดยทั่วไปและการจัดระเบียบทางสังคมสมัยอยุธยา
1
  สภาพสังคมโดยทั่วไปและการจัดระเบียบทางสังคมสมัยอยุธยา 7 ก.ค. 2560
เรื่อง 9.2 สังคมและเศรษฐกิจสมัยอยุธยา : พระพุทธศาสนากับสังคมสมัยอยุธยา
1
  พระพุทธศาสนากับสังคมสมัยอยุธยา 14 ก.ค. 2560
เรื่อง 9.3 สังคมและเศรษฐกิจสมัยอยุธยา : ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจและเงินตราสมัยอยุธยา
1
  ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจและเงินตราสมัยอยุธยา 28 ก.ค. 2560
หน่วยการเรียนรู้ 10. รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัส ส 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา
เรื่อง 10.1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา (1) 4 ส.ค. 2560
2
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา (2) 25 ส.ค. 2560
เรื่อง 10.2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา : ทบทวนบทเรียน
1
  ทบทวนบทเรียน (1)
2
  ทบทวนบทเรียน (2)
เรื่อง 10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา : การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
1
  การกอบกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 1 ก.ย. 2560
เรื่อง 10.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธา : ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยธนบุรี
1
  ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยธนบุรี 8 ก.ย. 2560
เรื่อง 10.5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา : สภาพสังคมและเศรษฐกิจสมัยธนบุรี
1
  สภาพสังคมและเศรษฐกิจสมัยธนบุรี 15 ก.ย. 2560
เรื่อง 10.6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยธนบุรี
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยธนบุรี 22 ก.ย. 60

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ