ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 47
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา

ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน
เรื่อง 1.1 งานและพลังงาน
1
  ทำอย่างไรจึงจะเกิดงาน วันที่ 4 พ.ย.62 (มีใบงาน)
2
  งาน วันที่ 7 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  กำลัง วันที่ 7 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  พื้นเอียง วันที่ 11 พ.ย. 62
5
  คาน วันที่ 14 พ.ย.62 (มีใบงาน)
6
  รอก วันที่ 14 พ.ย.62 (มีใบงาน)
7
  ล้อและเพลา วันที่ 18 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
8
  เครื่องกลอย่างง่าย วันที่ 21 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
9
  พลังงานศักย์โน้มถ่วง วันที่ 21 พ.ย. 62
10
  พลังงานจลน์ วันที่ 25 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
11
  การคำนวณเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงและ พลังงานจลน์ วันที่ 28 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
12
  พลังงานศักย์โน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลน์อย่างไร วันที่ 28 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
13
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน(1) วันที่ 2 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
14
  กฎการอนุรักษ์พลังงาน(2) วันที่ 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารและการนำไปใช้
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง 3.1 โลกและการเปลี่ยนแปลง
1
  โครงสร้างภายในโลก วันที่ 26 ธ.ค. 62
2
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(1) วันที่ 2 ม.ค. 63
3
  การผุพังอยู่กับที่ทางกายภาพของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร(2) วันที่ 2 ม.ค. 63
4
  การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหินเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 9 ม.ค. 63
5
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 9 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำ วันที่ 13 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
7
  ภูมิลักษณ์บนผิวโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 20 ม.ค. 63
8
  ดินที่ระดับความลึกต่างกันมีลักษณะต่างหรือเหมือนกันอย่างไร วันที่ 23 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
9
  ดิน ชั้นดิน และชั้นหน้าดิน วันที่ 23 ม.ค. 63
10
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(1) วันที่ 27 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
11
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(2) วันที่ 30 ม.ค. 63
12
  การตรวจวัดสมบัติของดินมีวิธีการอย่างไร(3) วันที่ 30 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
13
  น้ำผิวดิน วันที่ 3 ก.พ. 63
14
  น้ำใต้ดิน วันที่ 6 ก.พ. 63
15
  น้ำในดิน วันที่ 6 ก.พ. 63
16
  น้ำบาดาล วันที่ 13 ก.พ. 63
17
  ใช้น้ำอย่างไรให้มีน้ำใช้อย่างยังยืน วันที่ 13 ก.พ. 63
18
  น้ำท่วมเกิดได้อย่างไร วันที่ 17 ก.พ. 63
19
  แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 20 ก.พ. 63
20
  การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 20 ก.พ. 63
21
  หลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 24 ก.พ. 63
22
  แผ่นดินทรุดเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่ 27 ก.พ. 63
23
  มีวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไร วันที่ 27 ก.พ. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรพลังงาน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ