ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 2
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 สารละลาย
เรื่อง 1.2 การละลายของสารในตัวทำละลาย
เรื่อง 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย
เรื่อง 1.4 น้ำโซดา
เรื่อง 1.5 ร้อยละโดยมวล
เรื่อง 1.6 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
เรื่อง 1.7 สารละลายในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 ระบบหมุนเวียนเลือด
เรื่อง 2.2 ระบบหมุนเวียนเลือด
เรื่อง 2.3 ระบบหมุนเวียนเลือด
เรื่อง 2.4 ระบบหายใจ
เรื่อง 2.5 ระบบหายใจ
เรื่อง 2.6 ระบบหายใจ
เรื่อง 2.7 ระบบขับถ่าย
เรื่อง 2.8 ระบบขับถ่าย
เรื่อง 2.9 ระบบประสาท
เรื่อง 2.10 ระบบประสาท
เรื่อง 2.11 ระบบสืบพันธุ์ 1
1
  ระบบสืบพันธุ์ 1.1
2
  ระบบสืบพันธุ์ 1.2
เรื่อง 2.12 ระบบสืบพันธุ์ 2
เรื่อง 2.13 ระบบสืบพันธุ์ 3
เรื่อง 2.14 การตกไข่
เรื่อง 2.15 การปฏิสนธิและการพัฒนาไซโกต
เรื่อง 2.16 การคุมกำเนิดและเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม
เรื่อง 2.17 ตระหนักถึงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 ระยะทางและการกระจัด
เรื่อง 3.2 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
เรื่อง 3.3 ความเร็วและอัตราเร็ว
เรื่อง 3.4 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็วและความเร็ว
เรื่อง 3.5 แรงลัพธ์
เรื่อง 3.6 แรงเสียดทาน
เรื่อง 3.7 ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
เรื่อง 3.8 การทดลองแรงเสียดทาน
เรื่อง 3.9 แรงและความดันของของเหลว
เรื่อง 3.10 แรงพยุง
เรื่อง 3.11 แรงกระทำต่อวัตถุใน
เรื่อง 3.12 โมเมนของแรง
เรื่อง 3.13 ของเล่นโมเมนของแรง
เรื่อง 3.14 สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ