ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
ครูผู้สอน ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา

ครูอรรถชัย คิริวัฒนศักดินา
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สารละลาย
เรื่อง 1.1 สารละลาย
1
  สารละลาย(1) วันที่ 16 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  สารละลาย(2) วันที่ 16 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 การละลายของสารในตัวทำละลาย
1
  การละลายของสารในตัวทำละลาย(1) วันที่ 23 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  การละลายของสารในตัวทำละลาย(2) วันที่ 23 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย
1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย(1) วันที่ 27 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 สารละลายอิ่มตัว
1
  สารละลายอิ่มตัว วันที่ 30 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร
1
  อุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสาร วันที่ 30 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
1
  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร(1) วันที่ 6 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร(2) วันที่ 6 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร
1
  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (1) วันที่ 10 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (2) วันที่ 13 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 สารละลายในชีวิตประจำวัน
1
  สารละลายในชีวิตประจำวัน วันที่ 13 มิ.ย 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
เรื่อง 3.1 ระยะทางและการกระจัด
เรื่อง 3.2 ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์
เรื่อง 3.3 ความเร็วและอัตราเร็ว
เรื่อง 3.4 การแก้โจทย์ปัญหาอัตราเร็วและความเร็ว
เรื่อง 3.5 แรงลัพธ์
เรื่อง 3.6 แรงเสียดทาน
เรื่อง 3.7 การทดลองแรงเสียดทาน
เรื่อง 3.8 ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
เรื่อง 3.9 แรงและความดันของของเหลว
เรื่อง 3.10 แรงพยุง
เรื่อง 3.11 แรงกระทำต่อวัตถุใน
เรื่อง 3.12 โมเมนของแรง
เรื่อง 3.13 ของเล่นโมเมนของแรง
เรื่อง 3.14 สนามแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็ก

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ