ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส

ครูนงค์นุช สุกใส
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เรื่อง 1.1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1
  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วันที่ 21 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
1
  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (1) วันที่ 22 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (2) วันที่ 27 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
1
  บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส วันที่ 28 พ.ค 62 (มีใบงาน-ใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.4 การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้แก้ปัญหา
1
  การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้แก้ปัญหา วันที่ 29 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง
1
  การนำทฤษฎีบทพีทาโกรัส / บทกลับไปใช้ในชีวิตจริง วันที่ 4 มิ.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
เรื่อง 2.1 ทศนิยมซ้ำ
1
  ทศนิยมซ้ำ (1) วันที่ 5 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ทศนิยมซ้ำ (2) วันที่ 10 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 จำนวนตรรกยะ
1
  จำนวนตรรกยะ วันที่ 11 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 จำนวนจริง
1
  จำนวนจริง วันที่ 12 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 การหาค่ารากที่สองโดยใช้ตารางและการแยกตัวประกอบ
1
  การหาค่ารากที่สองโดยใช้ตารางและการแยกตัวประกอบ วันที่ 17 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 การหาค่ารากที่สองโดยการประมาณค่า
1
  การหาค่ารากที่สองโดยการประมาณค่า วันที่ 18 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.6 ค่ารากที่สอง ของจำนวนจริง
1
  ค่ารากที่สอง ของจำนวนจริง วันที่ 19 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.7 ค่ารากที่สองกับการนำไปใช้
1
  ค่ารากที่สองกับการนำไปใช้ วันที่ 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.8 การหาค่ารากที่สามโดยวิธีการแยกตัวประกอบ
1
  การหาค่ารากที่สามโดยวิธีการแยกตัวประกอบ วันที่ 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.9 การหาค่ารากที่สามของจำนวนจริง
1
  การหาค่ารากที่สามของจำนวนจริง วันที่ 26 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By นางจิราพร สุดสนอง | 14.06.19 | 4 0 คณิตศาสตร์
  1. Post By นางจิราพร สุดสนอง | 14.06.19 | 4 0 คณิตศาสตร์