ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 เรื่อง การอ่านสรุปความ
1
  เรื่อง การอ่านสรุปความ 5 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.2 เรื่อง การเขียนสรุปความ
1
  การเขียนสรุปความ 6 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.3 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
1
  การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม 7 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.4 เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า
1
  การอ่านเพื่อประเมินค่า 12 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.5 เรื่อง การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง
1
  การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง 13 มิ.ย. 62
2
  การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง 14 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.6 เรื่อง การเขียนบรรยาย
1
  การเขียนบรรยาย 19 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.7 เรื่อง การเขียนพรรณนา
1
  การเขียนพรรณนา 20 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.8 เรื่อง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
1
  การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง 21 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.9 เรื่อง การเขียนพรรณนาความคิด
1
  การเขียนพรรณนาความคิด 26 มิ.ย. 62
เรื่อง 2.10 เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
1
  การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ 27 มิ.ย. 62
2
  การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ 28 มิ.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ