ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 52
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ

ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงความคิด
เรื่อง 1.1 ผังความคิดแสดงความเข้าใจ
1
  ผังความคิดแสดงความเข้าใจ (1) 1 พ.ย. 62
2
  ผังความคิดแสดงความเข้าใจ (2) 6 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  ผังความคิดแสดงความเข้าใจ (3) 7 พ.ย. 62
เรื่อง 1.2 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
1
  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง (1) 8 พ.ย. 62
2
  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง (2) 13 พ.ย. 62
เรื่อง 1.3 คุณค่าและข้อคิดกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
1
  คุณค่าและข้อคิดกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 14 พ.ย. 62
เรื่อง 1.4 อภิปรายแสดงความคิดเห็น
1
  อภิปรายแสดงความคิดเห็น 15 พ.ย. 62
เรื่อง 1.5 จำแนกแยกข้อมูล
1
  จำแนกแยกข้อมูล (1) 20 พ.ย. 62
2
  จำแนกแยกข้อมูล (2) 21 พ.ย. 62
เรื่อง 1.6 ระบุข้อสังเกตจากงานเขียน
1
  ระบุข้อสังเกตจากงานเขียน (1) 22 พ.ย. 62
2
  ระบุข้อสังเกตจากงานเขียน (2) 27 พ.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการเขียน
เรื่อง 2.1 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่5
1
  โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่5 28 พ.ย. 62
เรื่อง 2.2 โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์)
1
  โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์) 29 พ.ย. 62
เรื่อง 2.3 คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์)
1
  คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์) 4 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.4 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ)
1
  โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ) 6 ธ.ค. 62
2
  โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ) 6 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.5 คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ)
1
  คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ) 11 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.6 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ)
1
  โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ) 12 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.7 คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ)
1
  คุณค่าและข้อคิดโคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 (โคลงสุภาษิตอิศปปกรณำ) 13 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.8 การเขียนย่อความ
1
  การเขียนย่อความ (1) 18 ธ.ค. 62
2
  การเขียนย่อความ (2) 19 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.9 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
1
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (1) 20 ธ.ค. 62
2
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (2) 25 ธ.ค. 62
3
  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า (3) 26 ธ.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แลกเปลี่ยนพิจารณ์
เรื่อง 3.1 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
1
  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก (1) 27 ธ.ค. 62
2
  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก (2) 2 ม.ค. 63
เรื่อง 3.2 คุณค่าและข้อคิดบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
1
  คุณค่าและข้อคิดบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 3 ม.ค. 63
เรื่อง 3.3 พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู
1
  พูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 9 ม.ค. 63
เรื่อง 3.4 พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู
1
  พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู (1) 10 ม.ค. 63
2
  พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู (2) 15 ม.ค. 63
เรื่อง 3.5 พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า
1
  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า (1) 17 ม.ค. 63
2
  พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า (2) 22 ม.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พินิจภาษา
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สืบสานวรรณคดี
เรื่อง 5.1 พินิจวรรณคดี
1
  พินิจวรรณคดี (1) 13 ก.พ. 63
2
  พินิจวรรณคดี (2) 14 ก.พ. 63
เรื่อง 5.2 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
1
  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (1) 19 ก.พ. 63
2
  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (2) 20 ก.พ. 63
3
  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (3) 21 ก.พ. 63
เรื่อง 5.3 คุณค่าและข้อคิดกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
1
  คุณค่าและข้อคิดกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 26 ก.พ. 63
เรื่อง 5.4 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
1
  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม (1) 27 ก.พ. 63
2
  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม (2) 28 ก.พ. 63
เรื่อง 5.5 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
1
  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 4 มี.ค. 63
เรื่อง 5.6 คุณค่าและข้อคิดจากวรรณกรรมท้องถิ่น
1
  คุณค่าและข้อคิดจากวรรณกรรมท้องถิ่น (1) 5 มี.ค. 63
2
  คุณค่าและข้อคิดจากวรรณกรรมท้องถิ่น (2) 6 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ