ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ครูผู้สอน ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูขนิษฐา มาลัยผ่อง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เรื่อง All about me
1
  How’s it going? (16 พ.ค. 62)
2
  What’s your name? (17 พ.ค. 62)
3
  This is my friend (23 พ.ค. 62)
4
  My best friend (24 พ.ค. 62)
5
  How old are you? (27 พ.ค. 62)
6
  What is your birthday? (30 พ.ค. 62)
7
  My daily routines (31 พ.ค. 62)
8
  What time does your friend get up? (3 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.2 เรื่อง Happy Family
1
  I am only child (6 มิ.ย. 62)
2
  I have a pet. (7 มิ.ย. 62)
3
  My father is an engineer. (10 มิ.ย. 62)
4
  Dad has got green eyes (13 มิ.ย. 62)
5
  Face Match (14 มิ.ย. 62)
6
  My favorite things. (17 มิ.ย. 62)
7
  The house where I live. (20 มิ.ย. 62)
8
  My room, My place (1) (21 มิ.ย. 62)
9
  My room, My place (2) (24 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.3 เรื่อง Going to school
1
  In the classroom (27 มิ.ย. 62)
2
  Look at your book (28 มิ.ย. 62)
3
  What is your favorite subject (1 ก.ค. 62)
4
  My schedule (Timetable) (4 ก.ค. 62)
5
  Can I borrow your pen, please? (5 ก.ค. 62)
6
  She is our new classmate.(8 ก.ค. 62)
7
  She has got long hair.(11 ก.ค. 62)
8
  This is my new bag.(12 ก.ค. 62)
9
  How many students are there? (15 ก.ค. 62)
เรื่อง 1.4 เรื่อง Enjoy Reading
1
  What do you usually do everyday? (1) (18 ก.ค. 62)
2
  What do you usually do everyday? (2) (19 ก.ค. 62)
3
  What do you like to do in your free time? (25 ก.ค. 62)
4
  Enjoy listening to music (26 ก.ค. 62)
5
  What are you going to do this weekend? (1 ส.ค. 62)
6
  Having fun.(2 ส.ค. 62)
7
  Where / What can you ……. ? (5 ส.ค. 62)
8
  What did you do last summer? (8 ส.ค. 62)
9
  What’s on TV? (9 ส.ค. 62)
เรื่อง 1.5 เรื่อง Eating Out
1
  Happy Meal. (15 ส.ค. 62)
2
  Ordering Food (16 ส.ค. 62)
3
  Cutlery. (19 ส.ค. 62)
4
  At the café.(22 ส.ค. 62)
5
  Junk Food (23 ส.ค. 62)
6
  Healthy Nutrient (26 ส.ค. 62)
7
  Let’s cook!. (29 ส.ค. 62)
8
  Meal Times.(30 ส.ค. 62)
9
  Food Facts.(2 ก.ย. 62)
เรื่อง 1.6 เรื่อง The Places We Go !
1
  Directions (5 ก.ย. 62)
2
  How can we go ….. ? (6 ก.ย. 62)
3
  At the airport.(9 ก.ย. 62)
4
  Booking the hotel.(12 ก.ย. 62)
5
  St Paul’s Cathedral (13 ก.ย. 62)
6
  Have you ever been to the farm? (16 ก.ย. 62)
7
  Signs.(19 ก.ย. 62)
8
  At the Mangrove Forest. (1) (20 ก.ย. 62)
เรื่อง 1.7 เรื่อง Go Shopping
1
  Shop and Products.(23 ก.ย. 62)
2
  A carton of milk. (26 ก.ย. 62)
3
  A carton of milk.(27 ก.ย. 62)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ