ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 43
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์

ครูสุธิมา ขุนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
1
  -ปฐมนิเทศ -เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ )
2
  เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ
3
  ความแตกต่างของเวลามาตรฐานสากลกับเวลาท้องถิ่น
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
1
  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
2
  ภูมิอากาศของประเทศไทย
3
  ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
4
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
5
  ลักษณะประชากรสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
6
  ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
7
  การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย
8
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
9
  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของความคิดเทคโนโลยี สินค้า และประชากรในประเทศไทย
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย
1
  ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
2
  ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย
3
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปเอเชีย
4
  ลักษณะประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย
5
  แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมของทวีปเอเชีย
6
  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเอเชีย
7
  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของความคิด เทคโนโลยี สินค้า และประชากรในทวีปเอเชีย
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
1
  ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
2
  ภูมิอากาศ พืชพรรณ ธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
3
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
4
  ลักษณะประชากรสังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
5
  การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
6
  แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
7
  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
8
  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของความคิด เทคโนโลยี สินค้า และประชากรในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ภัยธรรมชาติ และการระวังภัย
1
  ภัยธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
2
  แนวทางป้องกันภัยธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
3
  ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลัน
4
  แนวทางป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลัน
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1
  ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2
  ความหมายของคำว่าทรัพยากรมีจำกัดกับความต้องการที่มีไม่จำกัด ความขาดแคลน การเลือก และค่าเสียโอกาส
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง พฤติกรรมการบริโภค
1
  การบริโภค
2
  อุปสงค์ อุปทาน
3
  ทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง 1.8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สถาบันทางการเงิน
1
  ความหมาย ประเภท และความสำคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
2
  บทบาทหน้าที่และความสำคัญของธนาคารกลาง
เรื่อง 1.9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจประเทศไทย
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
2
  ปัญหาเศรษฐกิของไทย
เรื่อง 1.10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
1
  ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2
  โครงการตามพระราชดำริ
3
  ประยุกต์ใช่้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ