ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 50
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา

ครูสุธิมา ขุนณรงค์ และครูอาทิตย์ ชัยเทพา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
1
  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 1 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
1
  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 5 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 แผนที่
1
  แผนที่ 7 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 พิกัดทางภูมิศาสตร์
1
  พิกัดทางภูมิศาสตร์ 8 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 การแบ่งเขตเวลาโลก
1
  การแบ่งเขตเวลาโลก 12 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 เปิดโลกเอเชีย
1
  เปิดโลกเอเชีย 14 พ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 ภูมิอากาศของทวีปเอเชีย
1
  ภูมิอากาศของทวีปเอเชีย 15 พ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรมและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 เปิดม่านเอเชียและนมัสเต เอเชียใต้
1
  เปิดม่านเอเชียและนมัสเต เอเชียใต้ 19 พ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.4 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียใต้
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียใต้ 21 พ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.5 หนีห่าวเอเชียตะวันออก
1
  หนีห่าวเอเชียตะวันออก 22 พ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.6 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 26 พ.ย. 2562
เรื่อง 2.7 ดินแดนคาบสมุทรและหมู่เกาะ : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
  ดินแดนคาบสมุทรและหมู่เกาะ : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 28 พ.ย. 2562
เรื่อง 2.8 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 29 พ.ย. 2562
เรื่อง 2.9 ดินแดนอาหรับ : เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
1
  ดินแดนอาหรับ : เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 3 ธ.ค. 2562
เรื่อง 2.10 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
1
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 6 ธ.ค. 2562
เรื่อง 2.11 เอเชียกลางและปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียกลาง
1
  เอเชียกลางและปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียกลาง 12 ธ.ค. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง 3.1 ทวีปแห่งเกาะ : ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
1
  ทวีปแห่งเกาะ : ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 13 ธ.ค. 2562
เรื่อง 3.2 ภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
1
  ภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 17 ธ.ค. 2562
เรื่อง 3.3 ประเทศออสเตรเลีย : มงกุฎกลางมหาสมุทร
1
  ประเทศออสเตรเลีย : มงกุฎกลางมหาสมุทร 19 ธ.ค. 2562
เรื่อง 3.4 ดินแดนแห่งทิวเมฆขาว : นิวซีแลนด์
1
  ดินแดนแห่งทิวเมฆขาว : นิวซีแลนด์ 20 ธ.ค. 2562
เรื่อง 3.5 ความหลากหลายในปาปัวนิวกินี
1
  ความหลากหลายในปาปัวนิวกินี 24 ธ.ค. 2562
เรื่อง 3.6 ทรัพยากรและวิกฤติทางธรรมชาติของออสเตรเลียและโอเชียเนีย
1
  ทรัพยากรและวิกฤติทางธรรมชาติของออสเตรเลียและโอเชียเนีย 26 ธ.ค. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย และภัยพิบัติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
1
  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย และภัยพิบัติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 27 ธ.ค. 2562
เรื่อง 4.2 ภัยพิบัติในประเทศไทย
1
  ภัยพิบัติในประเทศไทย 2 ม.ค. 2563
เรื่อง 4.3 ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย
1
  ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย 3 ม.ค. 2563
เรื่อง 4.4 แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
1
  แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 9 ม.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 อ๋อ! เศรษฐศาสตร์
1
  อ๋อ! เศรษฐศาสตร์ 10 ม.ค. 2563
เรื่อง 5.2 เศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต
1
  เศรษฐศาสตร์กับการดำรงชีวิต 14 ม.ค. 2563
เรื่อง 5.3 ขอบข่ายและเป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์
1
  ขอบข่ายและเป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 17 ม.ค. 2563
เรื่อง 5.4 ความขาดแคลน การเลือก และค่าเสียโอกาส
1
  ความขาดแคลน การเลือก และค่าเสียโอกาส 21 ม.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง 6.1 ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมการบริโภคและหลักการบริโภคที่ดี
1
  ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมการบริโภคและหลักการบริโภคที่ดี 23 ม.ค. 2563
เรื่อง 6.2 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
1
  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 24 ม.ค. 2563
เรื่อง 6.3 ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคม
1
  ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนในสังคม 28 ม.ค. 2563
เรื่อง 6.4 กฎอุปสงค์ กฎอุปทาน
1
  กฎอุปสงค์ กฎอุปทาน 30 ม.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง 7.1 สถาบันการเงินและความสำคัญที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย
1
  สถาบันการเงินและความสำคัญที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย 31 ม.ค. 2563
เรื่อง 7.2 ประเภทของสถาบันทางการเงินและสถาบันทางการเงินที่สำคัญ
1
  ประเภทของสถาบันทางการเงินและสถาบันทางการเงินที่สำคัญ 4 ก.พ. 2563
เรื่อง 7.3 ธนาคารกลางการออมและการลงทุน
1
  ธนาคารกลางการออมและการลงทุน 6 ก.พ. 2563
เรื่อง 7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 7 ก.พ. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง 8.1 ระบบเศรษฐกิจ
1
  ระบบเศรษฐกิจ 11 ก.พ. 2563
เรื่อง 8.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
1
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 13 ก.พ. 2563
เรื่อง 8.3 การพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
1
  การพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ 14 ก.พ. 2563
เรื่อง 8.4 ปัญหาเศรษฐกิจของไทย
1
  ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 20 ก.พ. 2563
เรื่อง 8.5 ทรัพย์สินทางปัญญา
1
  ทรัพย์สินทางปัญญา 20 ก.พ. 2563
เรื่อง 8.6 กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1
  กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 21 ก.พ. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง 9.1 ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
  ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25 ก.พ. 2563
เรื่อง 9.2 หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 27 ก.พ. 2563
เรื่อง 9.3 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1
  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 28 ก.พ. 2563
เรื่อง 9.4 โครงการตามแนวพระราชดำริ
1
  โครงการตามแนวพระราชดำริ (1) 3 มี.ค. 2563
2
  โครงการตามแนวพระราชดำริ (2) 5 มี.ค. 2563
เรื่อง 9.5 แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1
  แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 มี.ค. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ