ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 47
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงษ์
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูจิราพร สมพงษ์
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง 2.1 สมบัติบางประการของธาตุ
1
  สมบัติบางประการของธาตุ 5 มิ.ย. 2562
เรื่อง 2.2 ธาตุกัมมันตรังสี
1
  ธาตุกัมมันตรังสี 6 มิ.ย. 2562
เรื่อง 2.3 จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม
1
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม 12 มิ.ย. 2562
2
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (ต่อ) 13 มิ.ย. 2562
เรื่อง 2.4 ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
1
  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม 19 มิ.ย. 2562
เรื่อง 2.5 มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม
1
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 20 มิ.ย. 2562
2
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 26 มิ.ย. 2562
เรื่อง 2.6 ธาตุและสารประกอบ
1
  ธาตุและสารประกอบ 27 มิ.ย. 2562
2
  ธาตุและสารประกอบ 3 ก.ค. 2562
เรื่อง 2.7 โครงสร้างอะตอม
1
  โครงสร้างอะตอม 3 ก.ค. 2562
2
  โครงสร้างอะตอม 4 ก.ค. 2562
เรื่อง 2.8 สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส
1
  สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส 10 ก.ค. 2562
เรื่อง 2.9 พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
1
  พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 11 ก.ค. 2562
2
  พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 18 ก.ค. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง 4.1 ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
1
  ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 14 ส.ค. 2562
2
  ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 15 ส.ค. 2562
3
  ปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 21 ส.ค. 2562
เรื่อง 4.2 ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
1
  ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ด้วยแสง 21 ส.ค. 2562
เรื่อง 4.3 ความสำคัญจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1
  ความสำคัญจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 22 ส.ค. 2562
เรื่อง 4.4 ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1
  ความตระหนักต่อคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 28 ส.ค. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง 5.1 การลำเลียงน้ำของพืช
1
  การลำเลียงน้ำของพืช 28 ส.ค. 2562
2
  การลำเลียงน้ำของพืช 29 ส.ค. 2562
เรื่อง 5.2 การลำเลียงอาหารของพืช
1
  การลำเลียงอาหารของพืช 4 ก.ย. 2562
เรื่อง 5.3 ธาตุอาหารบางชนิดที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
1
  ธาตุอาหารบางชนิดที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช 4 ก.ย. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง 6.1 การสืบพันธุ์ของพืช
1
  การสืบพันธุ์ของพืช 5 ก.ย. 2562
เรื่อง 6.2 โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก
1
  โครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก 11 ก.ย. 2562
เรื่อง 6.3 ปฏิสนธิของพืชดอก
1
  ปฏิสนธิของพืชดอก 12 ก.ย. 2562
เรื่อง 6.4 การเจริญหลังการปฏิสนธิ
1
  การเจริญหลังการปฏิสนธิ 18 ก.ย. 2562
เรื่อง 6.5 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
1
  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 19 ก.ย. 2562
เรื่อง 6.6 การขยายพันธุ์ของพืช
1
  การขยายพันธุ์ของพืช 25 ก.ย. 2562
เรื่อง 6.7 ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1
  ความสำคัญของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 25 ก.ย. 2562
เรื่อง 6.8 ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
1
  ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช 26 ก.ย. 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By tik_pcf@hotmail.com | 02.08.18 | 461 0 วิทยาศาสตร์
  1. Post By tik_pcf@hotmail.com | 02.08.18 | 461 0 วิทยาศาสตร์