ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข

ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
1
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 5 มิ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรม)
2
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 5 มิ.ย. 2562
3
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 6 มิ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 12 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
5
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 12 มิ.ย. 2562
6
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 13 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
7
  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 19 มิ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
8
  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 19 มิ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรม)
9
  ธาตุและสารประกอบ (1) 20 มิ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรม)
10
  ธาตุและสารประกอบ (2) 26 มิ.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
11
  สมบัติบางประการของธาตุ (1) 26 มิ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และบัตรคำธาตุ)
12
  สมบัติบางประการของธาตุ (2) 27 มิ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้และตารางธาตุ)
13
  ธาตุกัมมันตรังสี 3 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดิโอ)
14
  โครงสร้างอะตอม (1) 3 ก.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
15
  โครงสร้างอะตอม (2) 4 ก.ค. 2562
16
  สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส (1) 10 ก.ค. 2562
17
  สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส (2) 10 ก.ค. 2562
18
  พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร (1) 11 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
19
  พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร (2) 18 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสง
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสืบพันธ์ุของพืช

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By ครูนก | 13.06.19 | 189 2 วิทยาศาสตร์
  1. Post By ครูนก | 13.06.19 | 189 2 วิทยาศาสตร์