ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอน ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูจิราพร สมพงศ์
ครูผู้สอน ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูจิราพร สมพงศ์

ครูวรกันต์ รักพงษ์ และครูจิราพร สมพงศ์
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร
เรื่อง 1.1 อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์
1
  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์ (1) 6 พ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรมและใบความรู้)
2
  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์ (2) 6 พ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิองศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ และเคลวิน
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิองศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ และเคลวิน 7 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
1
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร (1) 13 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  มีปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร (2) 13 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
1
  การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง 14 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
1
  ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร (1) 20 พ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรม)
2
  ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร (2) 20 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
1
  ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร (1) 21 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร (2) 27 พ.ย. 2562
เรื่อง 1.7 การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ
1
  การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ 27 พ.ย. 2562 (มีใบงาาน)
เรื่อง 1.8 การสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย
1
  การสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย (1) 28 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  การสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย (2) 4 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน
เรื่อง 2.1 การถ่ายโอนความร้อน
1
  การถ่ายโอนความร้อน (1) 4 ธ.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
2
  การถ่ายโอนความร้อน (2) 11 ธ.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.2 น้ำพาความร้อนได้อย่างไร
1
  น้ำพาความร้อนได้อย่างไร (1) 11 ธ.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
2
  น้ำพาความร้อนได้อย่างไร (2) 12 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร
1
  ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร (1) 18 ธ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร (2) 18 ธ.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.4 ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร
1
  ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร (1) 19 ธ.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
2
  ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร (2) 25 ธ.ค. 2562
เรื่อง 2.5 คำนวณพลังงานความร้อนจากหลักสมดุลความร้อน
1
  คำนวณพลังงานความร้อนจากหลักสมดุลความร้อน 25 ธ.ค. 2562
เรื่อง 2.6 สะเต็มศึกษาและการถ่ายโอนความร้อน
1
  สะเต็มศึกษาและการถ่ายโอนความร้อน (1) 26 ธ.ค. 2562
2
  สะเต็มศึกษาและการถ่ายโอนความร้อน (2) 2 ม.ค. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลม ฟ้า อากาศรอบตัว
เรื่อง 3.1 บรรยากาศรอบตัว
1
  บรรยากาศรอบตัว 1 (1) 9 ม.ค. 2563
2
  บรรยากาศรอบตัว 1 (2) 15 ม.ค. 2563
3
  บรรยากาศรอบตัว 2 15 ม.ค. 2563
เรื่อง 3.2 การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ
1
  การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ (1) 22 ม.ค. 2563
2
  การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ (2) 22 ม.ค. 2563
เรื่อง 3.3 ลมฟ้าอากาศและเมฆ
1
  ลมฟ้าอากาศและเมฆ (1) 23 ม.ค. 2563
2
  ลมฟ้าอากาศและเมฆ (2) 29 ม.ค. 2563
เรื่อง 3.4 รังสีจากดวงอาทิตย์
1
  รังสีจากดวงอาทิตย์ 29 ม.ค. 2563
เรื่อง 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง (1) 30 ม.ค. 2563
2
  ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง (2) 5 ก.พ. 2563
เรื่อง 3.6 อุณหภูมิกับความดันอากาศ
1
  อุณหภูมิกับความดันอากาศ 5 ก.พ. 2563
เรื่อง 3.7 ลมและการวัดความเร็วลม
1
  ลมและการวัดความเร็วลม 6 ก.พ. 2563
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
เรื่อง 4.1 พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน
1
  พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน (1) 12 ก.พ. 2563
2
  พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน (2) 12 ก.พ. 2563
เรื่อง 4.2 ผลจากพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน
1
  ผลจากพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 13 ก.พ. 2563
เรื่อง 4.3 การพยากรณ์อากาศ
1
  การพยากรณ์อากาศ (1) 19 ก.พ. 2563
2
  การพยากรณ์อากาศ (2) 19 ก.พ. 2563
เรื่อง 4.4 ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ
1
  ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 2563
เรื่อง 4.5 การปฏิบัติตนต่อการพยากรณ์อากาศ
1
  การปฏิบัติตนต่อการพยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 2563
เรื่อง 4.6 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
1
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 26 ก.พ. 2563
เรื่อง 4.7 ผลกระทบและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
1
  ผลกระทบและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 27 ก.พ. 2563
เรื่อง 4.8 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
1
  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 4 มี.ค. 2563
เรื่อง 4.9 มลพิษทางอากาศ
1
  มลพิษทางอากาศ 4 มี.ค. 2563
เรื่อง 4.10 การปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
1
  การปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 5 มี.ค. 2563

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By ครูนก | 13.06.19 | 367 2 วิทยาศาสตร์
  1. Post By ครูนก | 13.06.19 | 367 2 วิทยาศาสตร์