ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 46
แผนการสอน ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูกมลชนก มีหลาย

ครูกมลชนก มีหลาย
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1
  แบบรูปและความสัมพันธ์(1) (4 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
2
  แบบรูปและความสัมพันธ์(2) (5 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
3
  แบบรูปและความสัมพันธ์(3) (6 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
4
  ความหมายของสมการและคำตอบของสมการ (11 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
5
  สมบัติการเท่ากัน (12 พ.ย. 2562) (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(1) (13 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
7
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(2) (18 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
8
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(3) (19 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
9
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(4) (20 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
10
  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(5) (25 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
11
  การเขียนสมการแทนสถานการณ์หรือปัญหาและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(1) (26 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
12
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(2) (27 พ.ย. 2562) (มีใบงาน)
13
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(3) (2 ธ.ค. 2562)(มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ
1
  การเขียนอัตราส่วนและการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนด (3 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
2
  การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนด (4 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
3
  การเขียนอัตราส่วนแทนจำนวนหลาย ๆ จำนวน (9 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
4
  การหาจำนวนมาแทนที่ตัวแปรในสัดส่วนที่กำหนดและการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนทั่วไป (11 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
5
  การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน (16 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
6
  การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนผกผัน (17 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
7
  หลักการแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วน (18 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
8
  การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ (23 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
9
  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (24 ธ.ค. 2562) (มีใบงาน)
10
  โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละและโจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย (25 ธ.ค. 2562)
11
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง (13 ม.ค. 2562)
12
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (14 ม.ค. 2563)
13
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (15 ม.ค. 2563)
14
  โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับดอกเบี้ย (20 ม.ค. 2563)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
1
  คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ(1) (21 ม.ค. 2563)
2
  กราฟของคู่อันดับ(2) (22 ม.ค. 2563)
3
  การอ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบพิกัดฉาก (27 ม.ค. 2563)
4
  กราฟและการนำไปใช้(1) (28 ม.ค. 2563)
5
  กราฟและการนำไปใช้(2) (29 ม.ค. 2563)
6
  ความสัมพันธ์เชิงเส้น (3 ก.พ. 2563)
7
  ลักษณะกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น (4 ก.พ. 2563)
8
  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(กราฟเส้นตรง) (5 ก.พ. 2563)
9
  ลักษณะของคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (11 ก.พ. 2563)
10
  การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(1) (12 ก.พ. 2563)
11
  การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(2) (17 ก.พ. 2563)
12
  ลักษณะของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและการอ่าน การแปลความหมายของกราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (18 ก.พ. 2563)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ