ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 49
แผนการสอน ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูกมลชนก มีหลาย
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูกมลชนก มีหลาย
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ความหมายของจำนวนเต็ม
1
  ความหมายของจำนวนเต็ม 21 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
1
  การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม 22 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม
1
  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม 27 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.4 การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ
1
  การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 28 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.5 การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ
1
  การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ 29 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.6 การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ
1
  การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 3 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.7 การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก
1
  การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 4 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.8 การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก และการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ
1
  การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก และ การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 5 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.9 การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก
1
  การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 10 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.10 การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก และการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ
1
  การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก และ การหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 11 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.11 การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ และการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก
1
  การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและ การหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 12 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.12 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม
1
  การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม 17 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.13 การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม
1
  การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม 18 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.14 สมบัติของจำนวนเต็มและการนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้
1
  สมบัติของจำนวนเต็มและการนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้ 19 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.15 การนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
1
  การนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 24 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.16 ทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม
1
  ทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม 25 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.17 ค่าสัมบูรณ์และการเปรียบเทียบทศนิยม
1
  ค่าสัมบูรณ์และการเปรียบเทียบทศนิยม 26 มิ.ย. 2562
เรื่อง 1.18 การบวกทศนิยมและการลบทศนิยม
1
  การบวกทศนิยมและการลบทศนิยม 1 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.19 การคูณทศนิยม
1
  การคูณทศนิยม 2 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.20 การหารทศนิยม
1
  การหารทศนิยม 3 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.21 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 8 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.22 การลงจุดบนเส้นจำนวนของเศษส่วน เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
1
  การลงจุดบนเส้นจำนวนของเศษส่วน เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 9 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.23 การบวกเศษส่วนและการลบเศษส่วน
1
  การบวกเศษส่วนและการลบเศษส่วน 10 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.24 การคูณเศษส่วน
1
  การคูณเศษส่วน 15 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.25 การหารเศษส่วน
1
  การหารเศษส่วน 30 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.26 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
1
  โจทย์ปัญหาเศษส่วน 31 ก.ค. 2562
เรื่อง 1.27 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน 5 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.28 ความหมายของเลขยกกำลัง
1
  ความหมายของเลขยกกำลัง 6 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.29 การหาค่าของเลขยกกำลังและการเขียนจำนวนใด ๆ ในรูปเลขยกกำลัง
1
  การหาค่าของเลขยกกำลังและการเขียนจำนวนใด ๆ ในรูปเลขยกกำลัง 7 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.30 การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
1
  การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 13 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.31 การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานต่างกัน
1
  การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานต่างกัน 14 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.32 การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก และการหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
1
  การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกและการหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 19 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.33 การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
1
  การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 20 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.34 การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
1
  การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 21 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.35 การนำสมบัติของเลขยกกำลังไปประยุกต์ใช้
1
  การนำสมบัติของเลขยกกำลังไปประยุกต์ใช้ 26 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.36 จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม
1
  จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม 27 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.37 การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
1
  การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ 28 ส.ค. 2562
เรื่อง 1.38 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
1
  การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง 2 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.39 การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้
1
  การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ 3 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.40 การแบ่งครึ่งมุม
1
  การแบ่งครึ่งมุม 4 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.41 การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้
1
  การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้ 9 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.42 การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้
1
  การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้ 10 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.43 การสร้างมุมขนาดต่างๆ
1
  การสร้างมุมขนาดต่างๆ 11 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.44 การสร้างเส้นขนานและการนำการสร้างพื้นฐานไปใช้ในชีวิตจริง
1
  การสร้างเส้นขนานและการนำการสร้างพื้นฐานไปใช้ในชีวิตจริง 16 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.45 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 17 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.46 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
1
  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 18 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.47 ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติและภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ
1
  ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติและภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 23 ก.ย. 2562
เรื่อง 1.48 รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
1
  รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ (1) 24 ก.ย. 2562
2
  รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ (2) 25 ก.ย. 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ