ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย

ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนเต็ม
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
1
  ความหมายของจำนวนเต็ม 21 พ.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม 22 พ.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม 27 พ.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
4
  การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 28 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
5
  การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ 29 พ.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 4 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 5 มิ.ย. 2562(มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก และ การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 10 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
9
  การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 11 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
10
  การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 12 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
11
  การหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบและการหารจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก 17 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
12
  การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม / การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม 18 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
13
  สมบัติของจำนวนเต็มและการนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้ 19 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
14
  การนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 24 มิ.ย. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
1
  ทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม 25 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  ค่าสัมบูรณ์และการเปรียบเทียบทศนิยม 26 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  การบวกทศนิยมและการลบทศนิยม 1 ก.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
4
  การคูณทศนิยม 2 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
5
  การหารทศนิยม 3 ก.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 8 ก.ค. 2562 (มีใบงาน มีใบความรู้)
7
  การลงจุดบนเส้นจำนวนของเศษส่วน เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 9 ก.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การบวกเศษส่วนและการลบเศษส่วน 10 ก.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
9
  การคูณเศษส่วน 15 ก.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
10
  การหารเศษส่วน 30 ก.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรูู้)
11
  โจทย์ปัญหาเศษส่วน 31 ก.ค. 2562
12
  ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน 5 ส.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
1
  ความหมายของเลขยกกำลัง 6 ส.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
2
  การหาค่าของเลขยกกำลังและการเขียนจำนวนใด ๆ ในรูปเลขยกกำลัง 7 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  การคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 13 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
4
  การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานต่างกัน 14 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
5
  การหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 19 ส.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  การเขียนจำนวนที่มีค่ามาก ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 20 ส.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 21 ส.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การนำสมบัติของเลขยกกำลังไปประยุกต์ใช้ 26 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
1
  จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม 27 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ 28 ส.ค. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
3
  การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง 2 ก.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
4
  การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ 3 ก.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
5
  การแบ่งครึ่งมุม 4 ก.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
6
  การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้ 9 ก.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้ 10 ก.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การสร้างมุมขนาดต่างๆ 11 ก.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้)
9
  การสร้างเส้นขนานและการนำการสร้างพื้นฐานไปใช้ในชีวิตจริง 16 ก.ย. 2562
10
  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 17 ก.ย. 2562
11
  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ 18 ก.ย. 2562
12
  ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติและภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 23 ก.ย. 2562
13
  รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ (1) 24 ก.ย. 2562
14
  รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ (2) 25 ก.ย. 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ