ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 94
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส16101) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 การผลิตสินค้าและบริการ
1
  การผลิตสินค้าและบริการ 16 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  บทบาทของผู้ผลิต 17 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  ประโยชน์ของผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 21 พ.ค. 62
เรื่อง 1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกซื้อสินค้าและบริการ
1
  ปัจจัยการเลือกซ์้อสินค้าและบริการ 22 พ.ค. 62
2
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ วันที่ 23 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ วันที่ 24 พ.ค. 2562
เรื่อง 1.3 สิทธิพื้นฐานบทบาทของผู้บริโภค
1
  เครื่องหมายการรับรองคุณภาพสินค้า 28 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค(2) 29 พ.ค. 62
3
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภค(3) 30 พ.ค. 62
เรื่อง 1.4 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 31 พ.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 4 มิ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว 5 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 6 มิ.ย. 62(มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 7 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  การบันทึกรายรับ รายจ่าย 11 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 สหกรณ์
1
  หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ 12 มิ.ย. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ประเภทของสหกรณ์ 13 มิ.ย. 62
3
  สหกรณ์โรงเรียน 14 มิ.ย. 62(มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  สหกรณ์ในชีวิตประจำวัน 18 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1
  ความหมายและความจำเป็นของทรัพยากร 19 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  หลักการและวิธีการใช้ทรัพยากร 20 มิ.ย. 62
3
  รู้คุณค่าของทรัพยากร 21 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.8 เศรษฐกิจในชุมชน
1
  เศรษฐกิจในชุมชน(1) 25 มิ.ย. 62
2
  เศรษฐกิจในชุมชน(2) 26 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  เศรษฐกิจในชุมชน(3) 27 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  เศรษฐกิจในชุมชน(4) 28 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 การพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจ
1
  การพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจ(1) 2 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
2
  การพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจ(2) 3 ก.ค. 62
3
  การพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจ(3) 4 ก.ค. 62
เรื่อง 1.10 สกุลเงินตรา
1
  สกุลเงินตรา(1) 5 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  สกุลเงินตรา(2) 9 ก.ค. 62
3
  สกุลเงินตรา(3) 10 ก.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 ธนาคารและการกู้ยืม
1
  ธนาคารและการกู้ยืม(1) 11 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  ธนาคารและการกู้ยืม(2) 12 ก.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  ธนาคารและการกู้ยืม(3) 18 ก.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 19 ก.ค. 62
2
  ภาษีและหน่วยงานจัดเก็บภาษี(1) 23 ก.ค. 62
3
  ภาษีและหน่วยงานจัดเก็บภาษี(2) 24 ก.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน(1) 25 ก.ค. 62
5
  สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน(2) 26 ก.ค. 62
เรื่อง 1.13 การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
1
  การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น(1) 30 ก.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น(2) 31 ก.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น(3) 1 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น(4) 2 ส.ค. 62
เรื่อง 1.14 วัฒนธรรมท้องถิ่น
1
  วัฒนธรรม 6 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทย 7 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสังคมไทย 8 ส.ค. 62
4
  การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทย 9 ส.ค. 62
5
  แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 13 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.15 มารยาทไทย
1
  มารยาทไทย(1) 14 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  มารยาทไทย(2) 15 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  มารยาทไทย(3) 16 ส.ค. 62
4
  ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน(1) 20 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
5
  ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน(2) 21 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
6
  ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน(3) 22 ส.ค. 62
เรื่อง 1.16 กฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก
1
  ความสำคัญและประโยชน์ของกฎหมาย 23 ส.ค. 62
2
  กฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก 27 ส.ค. 62
3
  ประโยชน์และการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรทางบก 28 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
4
  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 29 ส.ค. 62
5
  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 30 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
6
  ประโยชน์และการปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎรและกฎหมายยาเสพติด 3 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.17 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
1
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น(1) 4 ก.ย. 62
2
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น(2) 5 ก.ย. 62
3
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น(3) 6 ก.ย. 62
เรื่อง 1.18 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(1) 10 ก.ย. 62
2
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(2) 11 ก.ย. 62
3
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(3) 12 ก.ย. 62
4
  วิถีประชาธิปไตย(1) 13 ก.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
5
  วิถีประชาธิปไตย(2) 17 ก.ย. 62
6
  วิถีประชาธิปไตย(3) 18 ก.ย. 62
เรื่อง 1.19 กิจกรรมประชาธิปไตย (1)
1
  กิจกรรมประชาธิปไตย(1.1) 19 ก.ย. 62
2
  กิจกรรมประชาธิปไตย(1.2) 20 ก.ย. 62
3
  กิจกรรมประชาธิปไตย(1.3) 24 ก.ย. 62
เรื่อง 1.20 กิจกรรมประชาธิปไตย (2)
1
  กิจกรรมประชาธิปไตย (2.1) 25 ก.ย. 62 (่มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  กิจกรรมประชาธิปไตย(2.2) 26 ก.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  กิจกรรมประชาธิปไตย(2.3) 27 ก.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 762 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 562 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 762 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 562 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม