ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการสอนรายชั่วโมง

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง 1.1 ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย
1
  ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย 1 พ.ย. 61
เรื่อง 1.2 ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย
1
  ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย 1 2 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย 2 6 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย 3 7 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา
1
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา 1 8 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา 2 9 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา 3 13 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ศาสนสถาน
1
  ศาสนสถาน 14 พ.ย. 61
เรื่อง 1.5 พุทธสาวก
1
  พุทธสาวก 1 15 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  พุทธสาวก 2 16 พ.ย. 61
หน่วยการเรียนรู้ 2. เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง 2.1 ศาสนพิธี
1
  ศาสนพิธี 1 20 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ศาสนพิธี 2 21 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
1
  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 22 พ.ย. 61
เรื่อง 2.3 การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
1
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 1 23 พ.ย. 61
2
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 2 27 พ.ย. 61
3
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย 3 28 พ.ย. 61
เรื่อง 2.4 ไตรสิกขาและโอวาท 3
1
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (1) 29 พ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (2) 30 พ.ย. 61
3
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (3) 4 ธ.ค. 61
4
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (4) 6 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การสวดมนต์และแผ่เมตตา
1
  การสวดมนต์และแผ่เมตตา 1 7 ธ.ค. 61
2
  การสวดมนต์และแผ่เมตตา 2 11 ธ.ค. 61 (มีวีดิโอ)
เรื่อง 2.6 สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
1
  สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา 1 12 ธ.ค. 61 (มีวีดิโอ)
2
  สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา 2 13 ธ.ค. 61
เรื่อง 2.7 การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ
1
  การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ 1 14 ธ.ค. 61 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ 2 18 ธ.ค. 61 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน
1
  สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน 19 ธ.ค. 61
เรื่อง 2.9 มารยาทของศาสนิกชน
1
  มารยาทของศาสนิกชน 1 20 ธ.ค. 61 ( มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  มารยาทของศาสนิกชน 2 21 ธ.ค. 61 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. เด็กไทยใฝ่ดี: เด็กไทยใฝ่ดี
หน่วยการเรียนรู้ 5. โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
เรื่อง 5.1 ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ
1
  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (1 ) 8 ม.ค. 62
2
  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (2 ) 9 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (3) 10 ม.ค. 62
เรื่อง 5.2 ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย
1
  ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย 1 11 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย 2 15 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์
1
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ 1 17 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ 2 18 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.4 การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
1
  การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น 22 ม.ค. 62
เรื่อง 5.5 ธรรมชาติกับสังคมไทย
1
  ธรรมชาติกับสังคมไทย 1 23 ม.ค. 62
2
  ธรรมชาติกับสังคมไทย 2 24 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ธรรมชาติกับสังคมไทย 3 25 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.6 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
1
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ 1 29 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ 2 30 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ 3 31 ม.ค. 62
เรื่อง 5.7 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 1 1 ก.พ. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 2 5 ก.พ. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 3 6 ก.พ. 62
เรื่อง 5.8 การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน
1
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 1 7 ก.พ. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 2 8 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. โลกสวยด้วยมือเรา: หวงแหนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 6.1 คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 12 ก.พ. 62
2
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 13 ก.พ. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 14 ก.พ. 62
เรื่อง 6.2 ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม
1
  ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม 1 15 ก.พ. 62
2
  ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม 2 20 ก.พ. 62
3
  ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม 3 21 ก.พ. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 6.3 การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1
  การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 22 ก.พ. 62
2
  การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 26 ก.พ. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 27 ก.พ. 62
4
  ทบทวนและประเมินผล 28 ก.พ 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 479 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 183 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 479 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 183 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม