ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ

ครูอุมาพร กังแฮ
ภาษาพาเพลิน

แผนการสอน ภาษาพาเพลิน

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 ศิลปะการพูด
1
  ศิลปะการพูด(1) 22 พ.ค. 61
2
  ศิลปะการพูด(2) 5 มิ.ย. 61
3
  ศิลปะการพูด(3) 12 มิ.ย. 61
4
  ศิลปะการพูด(4) 19 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.2 ทักษะการฟัง
1
  ทักษะการฟัง(1) 26 มิ.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ทักษะการฟัง(2) 3 ก.ค. 61
3
  ทักษะการฟัง(3) 10 ก.ค. 61
เรื่อง 1.3 คิดอย่างมีวิจารณญาณ
1
  คิดอย่างมีวิจารณญาณ(1) 17 ก.ค. 61
2
  คิดอย่างมีวิจารณญาณ(2) 24 ก.ค. 61
3
  คิดอย่างมีวิจารณญาณ(3) 31 ก.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 อ่านอย่างสร้างสรรค์
1
  อ่านอย่างสร้างสรรค์(1) 7 ส.ค. 61
2
  อ่านอย่างสร้างสรรค์(2) 14 ส.ค. 61
3
  อ่านอย่างสร้างสรรค์(3) 21 ส.ค. 61
4
  อ่านอย่างสร้างสรรค์(4) 28 ส.ค. 61
เรื่อง 1.5 เรียงร้อยถ้อยความ
1
  เรียงร้อยถ้อยความ(1) 4 ก.ย. 61
2
  เรียงร้อยถ้อยความ(2) 11 ก.ย. 61
3
  เรียงร้อยถ้อยความ(3) 18 ก.ย. 61
4
  เรียงร้อยถ้อยความ(4) 25 ก.ย. 61

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ