ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 71
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ

ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
1
  การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 16 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน
1
  การเปรียบเทียบเศษส่วน 21 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.3 การเปรียบเทียบจำนวนคละ
1
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ 22 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.4 การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
1
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 23 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 27 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.6 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 28 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.7 การบวกจำนวนคละ
1
  การบวกจำนวนคละ 29 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.8 การลบจำนวนคละ
1
  การลบจำนวนคละ 30 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 เศษส่วนของจำนวนนับ
1
  เศษส่วนของจำนวนนับ 4 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.10 การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
1
  การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน 5 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
1
  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ 6 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
1
  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 10 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.13 การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
1
  การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ 11 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.14 การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ
1
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ 12 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.15 การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และการคูณเศษเกินกับเศษเกิน
1
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และการคูณเศษเกินกับเศษเกิน 13 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.16 ส่วนกลับของเศษส่วน
1
  ส่วนกลับของเศษส่วน 17 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.17 การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
1
  การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน 18 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.18 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน โดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
1
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน โดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร 19 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.19 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
1
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 20 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.20 การหารจำนวนคละ
1
  การหารจำนวนคละ 24 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.21 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ 25 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.22 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 26 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.23 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
1
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร(1) 27 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร(2) 1 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.24 การบวก ลบ ระคน
1
  การบวก ลบ ระคน 2 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.25 การคูณ หารระคน
1
  การคูณ หารระคน 3 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.26 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
1
  การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 4 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.27 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
1
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 8 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.28 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน
1
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน 2 ขั้นตอน 9 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.29 ตัวประกอบของจำนวนนับ
1
  ตัวประกอบของจำนวนนับ 10 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.30 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,00 ในรูปทศนิยม
1
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,00 ในรูปทศนิยม(1) 11 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,00 ในรูปทศนิยม(2) 15 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.31 การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม
1
  การเขียนจำนวนคละในรูปทศนิยม 18 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.32 การหาค่าประมาณของทศนิยม เป็นจำนวนเต็มหน่วย
1
  การหาค่าประมาณของทศนิยม เป็นจำนวนเต็มหน่วย 22 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.33 การหาค่าประมาณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
1
  การหาค่าประมาณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 23 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.34 การหาค่าประมาณของทศนิยมสองตำแหน่ง
1
  การหาค่าประมาณของทศนิยมสองตำแหน่ง 24 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.35 การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
1
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ 25 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.36 การหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
1
  การหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับ 30 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.37 การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ
1
  การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ 31 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.38 การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกินสามตำแหน่ง
1
  การหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกินสามตำแหน่ง 1 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.39 การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000
1
  การคูณทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งกับ 10 100 1,000 5 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.40 การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
1
  การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 6 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.41 การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง
1
  การหาผลคูณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง 7 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.42 การคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณ
1
  การคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการตั้งคูณ 8 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.43 การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน
1
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน 13 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.44 การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร
1
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร(1) 14 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหาร(2) 15 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.45 การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000
1
  การหารทศนิยมด้วย 10 100 และ 1,000 19 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.46 การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ
1
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 20 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง 21 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ ที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 22 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.47 การบอกค่าของเงินเป็นทศนิยม
1
  การบอกค่าของเงินเป็นทศนิยม 26 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.48 การบอกความยาวเป็นทศนิยม
1
  การบอกความยาวเป็นทศนิยม 27 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.49 การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม
1
  การบอกน้ำหนักเป็นทศนิยม 28 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.50 การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม
1
  การบอกปริมาตรเป็นทศนิยม 29 ส.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.51 การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
1
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ 2 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.52 การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม
1
  การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 3 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.53 การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม
1
  การวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 4 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.54 การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม 5 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.55 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน(1) 9 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน(2) 10 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.56 การอ่านแผนภูมิ
1
  การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีแกนย่นระยะ 11 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 12 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.57 การเขียนแผนภูมิ
1
  การเขียนแผนภูมิที่มีแกนย่นระยะ 16 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ(1) 17 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ(2) 18 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.58 การอ่านข้อมูลจากกราฟเส้น
1
  การอ่านข้อมูลจากกราฟเส้น 19 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.59 การเขียนกราฟเส้น
1
  การเขียนกราฟเส้น 23 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.60 การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่ง
1
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่ง 24 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.61 การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
1
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 25 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.62 การแสดงวิธีหาคำตอบจากกราฟเส้น
1
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากกราฟเส้น 26 ก.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wanlaporn | 22.05.19 | 744 11 คณิตศาสตร์
  2. Post By paew.kruchan@gmail.com | 27.10.18 | 672 2 คณิตศาสตร์
  3. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 544 0 คณิตศาสตร์
  4. Post By แหวน | 09.07.19 | 303 0 คณิตศาสตร์
  5. Post By k.urawan04@gmail.com | 24.07.19 | 178 2 คณิตศาสตร์
  6. Post By bichar.jenjira@gmail.com | 30.07.19 | 171 1 คณิตศาสตร์