ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวิติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
เรื่อง 1.1 อาณาจักรอยุธยา
1
  อาณาจักรอยุธยา 1 (การสถาปนา) วันที่ 6 พ.ย. 2561
2
  อาณาจักรอยุธยา 2 (ด้านการเมืองการปกครอง) วันที่ 13 พ.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  อาณาจักรอยุธยา 3 (ด้านเศรษฐกิจ) วันที่ 20 พ.ย. 2561
4
  อาณาจักรอยุธยา 4 (ด้านสังคม) วันที่ 27 พ.ย. 2561
เรื่อง 1.2 อาณาจักรธนบุรี
1
  อาณาจักรธนบุรี วันที่ 4 ธ.ค. 2561
เรื่อง 1.3 บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี
1
  บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี (1) วันที่ 11 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี (2) วันที่ 18 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
3
  บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี (3) วันที่ 25 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
1
  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 1 วันที่ 8 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี 2 วันที่ 15 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
1
  สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี วันที่ 22 ม.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ ( ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส15102) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 10 อาเซียน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ