ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) รหัส ง14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 หน่วยเกษตรกรรมคู่บ้าน
1
  แบบทดสอบก่อนเรียน/ ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร (1 พ.ย. 61)
2
  เครื่องมือเกษตรน่ารู้ (8 พ.ย. 61)(มีใบงาน)
3
  ดินและปุ๋ย (15 พ.ย. 61)
4
  ไม้ดอกไม้ประดับ (22 พ.ย. 61)
5
  การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ (29 พ.ย. 61)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (6 ธ.ค. 61)(มีใบความรู้)
7
  ประเภทของสัตว์เลี้ยง (13 ธ.ค. 61)
เรื่อง 1.2 หน่วยสานฝันให้เป็นจริง
1
  แบบทดสอบก่อนเรียน / อาชีพสำคัญไฉน (20 ธ.ค. 61)
2
  ความหมายความสำคัญของอาชีพ (27 ธ.ค. 61)(มีใบงาน)
3
  อาชีพหลักของชาวไทย (3 ม.ค. 62)
4
  แนวทางในการประกอบอาชีพ (10 ม.ค. 62)
5
  ธุรกิจก้าวไกล (17 ม.ค. 62)
6
  การทำบัญชีรับ – จ่าย (24 ม.ค. 62)(มีใบงาน)
7
  ออมไว้ไม่ขัดสน (31 ม.ค. 62) (มีสื่อวิดีโอ)
8
  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว (7 ก.พ. 62)
9
  การทำโครงงาน (21 ก.พ. 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
10
  นำเสนอผลงาน / แบบทดสอบหลังเรียน (28 ก.พ. 62)
11
  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว2 (14 ก.พ. 62)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By auimavin2524@gmail.com | 05.06.18 | 892 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By auimavin2524@gmail.com | 05.06.18 | 892 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี