ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 94
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์

ครูพธู นิลยากรณ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  การผลิตสินค้าและบริการ (1) (16 พ.ค 62)(มีใบงาน)
2
  การผลิตสินค้าและบริการ(2) (21 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
3
  การผลิตสินค้าและบริการ(3) (22 พ.ค. 62)
4
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือก สินค้าและบริการ(1) (23 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
5
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือก สินค้าและบริการ(2) (27 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
6
  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือก สินค้าและบริการ(3) (28 พ.ค. 62)
7
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค(1) (29 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
8
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค(2) (30 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
9
  สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค(3) (4 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
1
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง(1) (5 มิ.ย. 62) (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง(2) (6 มิ.ย. 62)(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(1) (10 มิ.ย. 62)(มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
4
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(2) (11 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
5
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(3) (12 มิ.ย. 62)
6
  สหกรณ์(1) (13 มิ.ย. 62)(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
7
  สหกรณ์(2) (17 มิ.ย. 62)
8
  สหกรณ์(3) (18 มิ.ย. 62)(มีสื่อวีดีโอ)
9
  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน(1) (19 มิ.ย. 62)(มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
10
  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน(2) (20 มิ.ย. 62)(มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
11
  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน(3) (24 มิ.ย. 62)
12
  เศรษฐกิจในชุมชน(1) (25 มิ.ย.2562)(มีใบงาน)
13
  เศรษฐกิจในชุมชน(2) (26 มิ.ย.2562)(มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
14
  เศรษฐกิจในชุมชน(3)(27 มิ.ย.2562)(มีใบงาน)
15
  เศรษฐกิจในชุมชน(4) (1 ก.ค. 2562)(มีใบงาน)
16
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ(1) (2 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
17
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ(2) (3 ก.ค. 62)(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
18
  การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ(3) (4 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
19
  สกุลเงินตรา(1) (8 ก.ค. 62)(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
20
  สกุลเงินตรา(2) (9 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
21
  สกุลเงินตรา(3) (10 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
22
  ธนาคารและการกู้ยืมเงิน(1) (11 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
23
  ธนาคารและการกู้ยืมเงิน(2)(15 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
24
  ธนาคารและการกู้ยืมเงิน(3) (18 ก.ค. 62)
เรื่อง 1.3 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
1
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ1 (22 ก.ค. 2562) (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ2 (23 ก.ค.2562) (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
3
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ3 (24 ก.ค. 2562)
เรื่อง 1.4 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
1
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น1 (25 ก.ค. 62) (มีใบงาน)
2
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น2 (30 ก.ค. 62) (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
3
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น3 (31 ก.ค. 62)
4
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น4 (1 ส.ค. 62)
เรื่อง 1.5 วัฒนธรรมท้องถิ่น
1
  วัฒนธรรมท้องถิ่น(1) (5 ส.ค 62)
2
  วัฒนธรรมท้องถิ่น(2) (6 ส.ค. 62)
3
  วัฒนธรรมท้องถิ่น(3) (7 ส.ค. 62)(มีใบงาน)
4
  วัฒนธรรมท้องถิ่น(4) (8 ส.ค 62)
เรื่อง 1.6 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
1
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม1 (13 ส.ค. 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม2 (14 ส.ค. 62)
3
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรม3 (15 ส.ค. 62) (มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
1
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย1 (19 ส.ค. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
2
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย2 (20 ส.ค. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
3
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย3 (21 ส.ค. 62)
4
  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย4 (22 ส.ค. 62)
เรื่อง 1.8 พลเมืองดี
1
  พลเมืองดี1 (26 ส.ค. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
2
  พลเมืองดี2 (27 ส.ค. 62) (มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
3
  พลเมืองดี3 (28 ส.ค. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.9 สิทธิเด็ก
1
  สิทธิเด็ก1 (29 ส.ค. 62)
2
  สิทธิเด็ก2 (2 ก.ย. 62)
3
  สิทธิเด็ก3 (3 ก.ย. 62)
เรื่อง 1.10 กฎหมายน่ารู้
1
  กฎหมายน่ารู้1 (4 ก.ย. 62)(มีสื่อวีดีโอ)
2
  กฎหมายน่ารู้2 (5 ก.ย 62) (มีสื่อวีดีโอ)
3
  กฎหมายน่ารู้3 (9 ก.ย 62) (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.11 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย1 (10 ก.ย. 62)
2
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย2 (11 ก.ย. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
3
  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย3 (12 ก.ย. 62) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.12 วิถีประชาธิปไตย
1
  วิถีประชาธิปไตย1 (16 ก.ย. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
2
  วิถีประชาธิปไตย2 (17 ก.ย. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
3
  วิถีประชาธิปไตย3 (18 ก.ย. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.13 กิจกรรมประชาธิปไตย1
1
  กิจกรรมประชาธิปไตย1(1) (19 ก.ย. 62)
2
  กิจกรรมประชาธิปไตย1(2) (23 ก.ย. 62)
3
  กิจกรรมประชาธิปไตย1(3) (24 ก.ย. 62)
4
  กิจกรรมประชาธิปไตย1(4) (25 ก.ย. 62)
เรื่อง 1.14 กิจกรรมประชาธิปไตย2
1
  กิจกรรมประชาธิปไตย2(1) (26 ก.ย. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
2
  กิจกรรมประชาธิปไตย2(2) (30 ก.ย. 62)(มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 1,411 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 754 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 701 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By srirattanapun@gmail.com | 13.06.18 | 1,411 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By hippo.tae@hotmail.com | 22.08.18 | 754 4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. Post By watasa2101@gmail.com | 24.05.18 | 701 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม