ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 56
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ ๑ การจำแนกสิ่งมีชีวิต เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต
1
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (22 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ ๑ การจำแนกสิ่งมีชีวิต เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
1
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ) (27 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ ๑ การจำแนกสิ่งมีชีวิต เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
1
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ) (29 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ ๑ การจำแนกสิ่งมีชีวิต เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)
1
  การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ) (5 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยย่อยที่ ๑ การจำแนกสิ่งมีชีวิต เรื่อง การจำแนกสัตว์
1
  การจำแนกสัตว์ 1 (10 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
2
  การจำแนกสัตว์(2) (12 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
3
  การจำแนกสัตว์(3) (17 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
4
  การจำแนกสัตว์(4) (19 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
5
  การจำแนกสัตว์(5) (24 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 หน่วยย่อยที่ ๑ การจำแนกสิ่งมีชีวิต เรื่อง การจำแนกพืชดอก
1
  การจำแนกพืชดอก(1) (26 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
2
  การจำแนกพืชดอก(2) (1 ก.ค 62)(มีใบงาน)
3
  การจำแนกพืชดอก(3) (3 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช เรื่อง หน้าที่ของรากและลำต้น
1
  หน้าที่ของรากและลำต้น 1 (8 ก.ค. 62)(มีสื่อวีดีโอ)(มีใบงาน)
2
  หน้าที่ของรากและลำต้น 2 (10 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช เรื่อง รากและลำต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่
1
  รากและลำต้นมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่(15 ก.ค 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช เรื่อง ใบทำหน้าที่อย่างไร
1
  ใบทำหน้าที่อย่างไร 1 (22 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
2
  ใบทำหน้าที่อย่างไร 2 (24 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช เรื่อง พืชสร้างอาหารได้อย่างไร
1
  พืชสร้างอาหารได้อย่างไร (31 ก.ค 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 2.5 หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
1
  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช (5 ส.ค 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 2.6 หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช เรื่อง ส่วนประกอบของดอกมีอะไรบ้าง
1
  ส่วนประกอบของดอกมีอะไรบ้าง (7 ส.ค. 62)
เรื่อง 2.7 หน่วยย่อยที่ ๑ หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช เรื่อง ส่วนประกอบของดอกมีหน้าที่อะไร
1
  ส่วนประกอบของดอกมีหน้าที่อะไร ( 14 ส.ค. 62)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ ๑ แรง เรื่อง มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก
1
  มวลและแรงโน้มถ่วงของโลก (19 ส.ค. 62)
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ ๑ แรง เรื่อง เมื่อปล่อยวัตถุจากมือวัตถุเคลื่อนที่อย่างไร
1
  เมื่อปล่อยวัตถุจากมือวัตถุเคลื่อนที่อย่างไร (21 ส.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 หน่วยย่อยที่ ๑ แรง เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก
1
  แรงโน้มถ่วงของโลก (26 ส.ค. 62)(มีใบความรู้)
เรื่อง 3.4 หน่วยย่อยที่ ๑ แรง เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานที่ต่างๆ
1
  การเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานที่ต่างๆ (28 ส.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 3.5 หน่วยย่อยที่ ๑ แรง เรื่อง การหาน้ำหนักของวัตถุ
1
  การหาน้ำหนักของวัตถุ 1 (2 ก.ย. 62)(มีใบงาน)
2
  การหาน้ำหนักของวัตถุ 2 (4 ก.ย. 62)(มีใบงาน)
3
  การหาน้ำหนักของวัตถุ 3 (9 ก.ย. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 3.6 หน่วยย่อยที่ ๑ แรง เรื่อง มวล การเปลี่ยนแลงการเคลื่อนที่และน้ำหนักเกี่ยวข้องกันอย่างไร
1
  มวล การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่และน้ำหนักเกี่ยวข้องกันอย่างไร1 (11 ก.ย. 62)(มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
เรื่อง 4.1 หน่วยย่อยที่ ๑ แสงและการมองเห็น เรื่อง แสงและการมองเห็น
1
  แสงและการมองเห็น (16 ก.ย. 62)
เรื่อง 4.2 หน่วยย่อยที่ ๑ แสงและการมองเห็น เรื่อง การมองเห็นแสงเมื่อผ่านวัตถุต่างๆ
1
  การมองเห็นแสงเมื่อผ่านวัตถุต่างๆ1 (18 ก.ย. 62)
2
  การมองเห็นแสงเมื่อผ่านวัตถุต่างๆ 2 (23 ก.ย. 62)
3
  การมองเห็นแสงเมื่อผ่านวัตถุต่างๆ 3 (25 ก.ย. 62)
4
  การมองเห็นแสงเมื่อผ่านวัตถุต่างๆ 4 (30 ก.ย. 62)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By a-kattareeya@hotmail.com | 20.05.18 | 995 0 วิทยาศาสตร์
 2. Post By nunoi282828@gmail.com | 16.05.18 | 896 3 วิทยาศาสตร์
 3. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 703 4 วิทยาศาสตร์
 4. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 699 1 วิทยาศาสตร์
 5. Post By banpongwang@gmail.com | 19.09.18 | 691 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By manat.in@hotmail.com | 26.08.18 | 669 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By Thorpanya@gmail.com | 20.05.18 | 631 3 วิทยาศาสตร์
 8. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 479 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 474 0 วิทยาศาสตร์
 10. Post By werayut206@gmail.com | 22.05.19 | 251 0 วิทยาศาสตร์
 11. Post By fivecolor | 01.07.19 | 152 1 วิทยาศาสตร์
 1. Post By manat.in@hotmail.com | 26.08.18 | 669 0 วิทยาศาสตร์
 2. Post By Thorpanya@gmail.com | 20.05.18 | 631 3 วิทยาศาสตร์
 3. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 479 0 วิทยาศาสตร์
 4. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 474 0 วิทยาศาสตร์
 5. Post By werayut206@gmail.com | 22.05.19 | 251 0 วิทยาศาสตร์
 6. Post By fivecolor | 01.07.19 | 152 1 วิทยาศาสตร์