ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 74
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์

ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
1
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้(1) 17 พ.ค 62(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 21 พ.ค 62(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
1
  อ่าน เขียนถูกรู้ ความหมาย (1) 22 พ.ค 62(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  อ่าน เขียนถูกรู้ ความหมาย (2) 24 พ.ค 62(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
1
  อ่าน คิด พิจารณา(1) 27 พ.ค 62(มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
2
  อ่าน คิด พิจารณา(2) 28 พ.ค 62(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน
1
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน(1) 29 พ.ค 62(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน(2) 31 พ.ค 62 (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน(3) 4 มิ.ย 62 (มีใบงาน ใบความรู้)
4
  เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน(4) 5 มิ.ย 62 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง คำไทยไพเราะ
1
  คำไทยไพเราะ(1) 7 มิ.ย 62 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  คำไทยไพเราะ(2) 10 มิ.ย 62(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง อ่านคำนำไปใช้
1
  อ่านคำนำไปใช้(1) 11 มิ.ย 62 (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  อ่านคำนำไปใช้(2) 12 มิ.ย 62 (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ
1
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ 1 (14 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ 2 (17 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง ข้อคิดสอนใจ
1
  ข้อคิดสอนใจ 1 (18 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  ข้อคิดสอนใจ 2 (19 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 2.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน เรื่อง อาขยานขานไข
1
  อาขยานขานไข1 (21 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  อาขยานขานไข2 (24 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์
1
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์1 (25 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์2 (26 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
3
  นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์3 (28 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย
1
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย1 (1 ก.ค. 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย2 (2 ก.ค. 62) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 3.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก เรื่อง คำกริยา คำวิเศษณ์
1
  คำกริยา คำวิเศษณ์1 (3 ก.ค 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  คำกริยา คำวิเศษณ์2 (5 ก.ค 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 3.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก เรื่อง เขียนบันทึก พูดรายงาน
1
  เขียนบันทึก พูดรายงาน 1 (8 ก.ค 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
2
  เขียนบันทึก พูดรายงาน 2 (9 ก.ค 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร
เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร เรื่อง อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย
1
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย 1 (10 ก.ค 62) (มีใบงาน)
2
  อ่านเขียนเรียนรู้ความหมาย 2 (12 ก.ค 62) (มีใบงาน)
เรื่อง 4.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร เรื่อง คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย
1
  คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย 1 (14 ก.ค 62) (มีใบงาน)
2
  คัดและเขียนสำนวนภาษาไทย 2 (19 ก.ค 62) (มีใบงาน)
เรื่อง 4.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร เรื่อง เรียนรู้การเขียนจดหมาย
1
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย(1) 22 ก.ค.62
2
  เรียนรู้การเขียนจดหมาย(2) 23 ก.ค.62
เรื่อง 4.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร เรื่อง ใส่ใจการกรอกรายการ
1
  ใส่ใจการกรอกรายการ1 24 ก.ค.62
2
  ใส่ใจการกรอกรายการ2 26 ก.ค.62
เรื่อง 4.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ภาษาเพื่อสืิ่อสาร เรื่อง เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่
1
  เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่1 30 ก.ค.62
2
  เลือกสรรใช้คำตามชนิดและหน้าที่2 31 ก.ค.62 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน
เรื่อง 5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน เรื่อง งดงามคำสอน
1
  งดงามคำสอน1 (2 ส.ค.62) (มีใบงาน)
2
  งดงามคำสอน2 (5 ส.ค.62)
3
  งดงามคำสอน3 (6 ส.ค.62)
4
  งดงามคำสอน4 (7 ส.ค.62)
เรื่อง 5.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน เรื่อง สร้างคำนำมาใช้
1
  สร้างคำนำมาใช้1 (9 ส.ค 62)
2
  สร้างคำนำมาใช้2 (13 ส.ค 62)
เรื่อง 5.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
1
  ประโยคเพื่อการสื่อสาร 1 (14 ส.ค 62)
2
  ประโยคเพื่อการสื่อสาร 2 (16 ส.ค 62)(มีใบงาน)
3
  ประโยคเพื่อการสื่อสาร 3 (19 ส.ค 62)
เรื่อง 5.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ประกาศน่ารู้
1
  ประกาศน่ารู้ (20 ส.ค 62)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง 6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง เรียนรู้คำพ้องรูป
1
  เรียนรู้คำพ้องรูป1 (21 ส.ค.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  เรียนรู้คำพ้องรูป2 (23 ส.ค.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 6.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง บทสรุปคำพ้องเสียง
1
  บทสรุปคำพ้องเสียง1 (26 ส.ค 62)
2
  บทสรุปคำพ้องเสียง2 (27 ส.ค 62)
เรื่อง 6.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ
1
  ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ1 (28 ส.ค.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  ร้อยเรียงด้วยแผนภาพ2 (30 ส.ค.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 6.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
1
  ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน1 (2 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน2 (3 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 6.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
1
  สร้างจินตนาการด้วยการเขียน1 (4 ก.ย. 62)(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  สร้างจินตนาการด้วยการเขียน2 (6 ก.ย. 62)(มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม
เรื่อง 7.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง คำสัมผัส คำคล้องจอง
1
  คำสัมผัส คำคล้องจอง1 (9 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้และสืิ่อวีดีโอ)
2
  คำสัมผัส คำคล้องจอง2 (10 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 7.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง คำขวัญ คำคม
1
  คำขวัญ คำคม1 (11 ก.ย. 62)(มีใบความรู้)
2
  คำขวัญ คำคม2 (13 ก.ย. 62)
เรื่อง 7.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง ความหมายโดยนัย
1
  ความหมายโดยนัย1 (16 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  ความหมายโดยนัย2 (17 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 7.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
1
  สำนวน คำพังเพย สุภาษิต1 (18 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
2
  สำนวน คำพังเพย สุภาษิต2 (20 ก.ย.62) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 7.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง ท่องจำอาขยาน
1
  ท่องจำอาขยาน1 (23 ก.ย.62)
2
  ท่องจำอาขยาน2 (24 ก.ย.62)
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความย่อตามคิด
เรื่อง 8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
1
  อ่านเน้นจับใจความ1 (25 ก.ย.62)(มีสื่อวีดีโอ)
2
  อ่านเน้นจับใจความ2 (27 ก.ย.62)
เรื่อง 8.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
1
  ย่อความเรื่องน่าคิด (30 ก.ย.62)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 2,526 10 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 1,683 6 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 358 0 ภาษาไทย
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 2,526 10 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 1,683 6 ภาษาไทย
  3. Post By นางญาณิศา | 04.07.19 | 358 0 ภาษาไทย