ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 47
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks เรื่อง Variety of Food and Drinks
1
  Variety of Food วันที่ 2 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Variety of Food วันที่ 5 พ.ย.61 (มีใบงาน)
3
  Variety of Drinks วันที่ 7 พ.ย.61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks เรื่อง Fruits
1
  Fruit Variety วันที่ 9 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Fruit Variety วันที่ 12 พ.ย.61 (มีใบงาน)
3
  My Favourite Fruit วันที่ 14 พ.ย.61 (มีใบงาน)
4
  Fruits and Vegetables วันที่ 16 พ.ย.61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks เรื่อง Choices of Food and Drinks
1
  Healthy and Unhealthy Food วันที่ 19 พ.ย.61 (มีใบงาน)
2
  Healthy and Unhealthy Food วันที่ 21 พ.ย.61 (มีใบงาน)
3
  Tastes of Food วันที่ 23 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Making a Drink and a Sandwich วันที่ 26 พ.ย.61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Food and Drinks เรื่อง Menus
1
  Ordering Drinks วันที่ 28 พ.ย.61 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Mini Menus and Test 1 วันที่ 30 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around เรื่อง Around My House
1
  My House 1 วันที่ 3 ธ.ค.61 (มีใบงาน)
2
  My House 1 วันที่ 7 ธ.ค.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  My House 2 วันที่ 12 ธ.ค.61 (มีใบงาน)
4
  My House 2 วันที่ 14 ธ.ค.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  My House 3 วันที่ 17 ธ.ค.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around เรื่อง In the Park
1
  In the Park วันที่ 19 ธ.ค.61 (มีใบงาน)
2
  In the Park วันที่ 21 ธ.ค.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Activities in the Park วันที่ 24 ธ.ค.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around เรื่อง Animals
1
  Let’s Know Wildlife วันที่ 26 ธ.ค.61 (มีใบงาน)
2
  Let’s Know Wildlife วันที่ 28 ธ.ค.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  About Wildlife วันที่ 2 ม.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Around เรื่อง The Weather
1
  Weather & Seasons 1 วันที่ 4 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Weather & Seasons 1 วันที่ 7 ม.ค.62 (มีใบงาน)
3
  Weather & Seasons2 วันที่ 9 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Weather & Seasons 2 วันที่ 11 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  The Sun Comes up! วันที่ 14 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  The Sun Comes up! and Test 2 วันที่ 18 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My Free Time
เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My Free Time เรื่อง Hobbies
1
  Things in the Playground วันที่ 21 ม.ค.62 (มีใบงาน)
2
  Things in the Playground วันที่ 23 ม.ค.62 (มีใบงาน)
3
  Have Fun in the Playground วันที่ 25 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Fun Hobbies วันที่ 28 ม.ค.62 (มีใบงาน)
5
  Fun Hobbies วันที่ 30 ม.ค.62 (มีใบความรู้และใบงาน)
6
  My Hobby วันที่ 1 ก.พ.62 (มีใบงาน)
7
  Enjoying Music วันที่ 4 ก.พ.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
8
  Enjoying Music วันที่ 6 ก.พ.62 (มีใบงานใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
9
  Playing Music วันที่ 8 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My Free Time เรื่อง Sports
1
  Sport time วันที่ 11 ก.พ.62 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Sport time วันที่ 13 ก.พ.62
3
  My Favourite Sport วันที่ 15 ก.พ.62 (มีใบงาน)
4
  My Favourite Sport วันที่ 18 ก.พ.62 (มีใบงาน)
5
  Fun Time วันที่ 20 ก.พ.62 (มีสื่อวิดีโอ)
6
  Fun Time วันที่ 22 ก.พ.62 (มีใบงาน)
7
  Sport Day วันที่ 25 ก.พ.62
8
  Sport Day and Test3 วันที่ 27 ก.พ.62 (มีใบงานและแบบทดสอบ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By hasif@hotmail.co.th | 09.07.18 | 275 0 ภาษาอังกฤษ
  2. Post By manatsaweeok@gmail.com | 07.12.18 | 166 2 ภาษาอังกฤษ