ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
1
  ครอบครัวสัตว์ วันที่ 16 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1) วันที่ 21 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (2) วันที่ 23 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วันที่ 28 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วันที่ 30 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา
1
  ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา (1) วันที่ 4 มิ.ย. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  มนุษย์เรามีหน้าตาคล้ายกับใคร วันที่ 6 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  มนุษย์เรามีหน้าตาคล้ายกับใคร วันที่ 11 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา วันที่ 13 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งแวดล้อม
1
  สิ่งรอบตัวมีอะไรบ้าง (1) วันที่ 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  สิ่งรอบตัวมีอะไรบ้าง (2) วันที่ 20 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  ปัญหาของสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  สิ่งแวดล้อมรอบตัว วันที่ 27 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
5
  สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร วันที่ 2 ก.ค. 62 (มีใบงานสื่อวิดีโอ)
6
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
7
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
8
  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
1
  ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (1) วันที่ 18 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (2) วันที่ 23 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (3) วันที่ 25 ก.ค.62
4
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (1) วันที่ 30 ก.ค.62
5
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (2) วันที่ 1 ส.ค.62 (มีใบกิจกรรม)
6
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (3) 6 ส.ค.62
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัตถุและวัสดุ หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
1
  สมบัติของวัสดุและการใช้ประโยชน์ (1) วันที่ 8 ส.ค.62 (มีใบงาน)
2
  สมบัติของวัสดุและการใช้ประโยชน์ (2) วันที่ 13 ส.ค.62
3
  สมบัติของวัสดุและการใช้ประโยชน์ (3) วันที่ 15 ส.ค.62
4
  แรง ความร้อน กับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ (1) วันที่ 20 ส.ค.62
5
  แรง ความร้อน กับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ (2) วันที่ 22 ส.ค.62
6
  แรง ความร้อน กับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ (3) วันที่ 27 ส.ค.62 (มีใบงาน)
7
  แรง ความร้อน กับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ (4) วันที่ 29 ส.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง หน่วยย่อยที่ 1 ผลของการออกแรง
1
  แรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร วันที่ 3 ก.ย.62 (มีใบงาน)
2
  ผลของการออกแรง วันที่ 5 ก.ย.62
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง หน่วยย่อยที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลก
1
  แรงโน้มถ่วงของโลก (1) วันที่ 10 ก.ย.62 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  แรงโน้มถ่วงของโลก (2) วันที่ 12 ก.ย.62
3
  แรงโน้มถ่วงของโลก (3) 17 ก.ย.62
4
  การหาน้ำหนักของวัตถุ (1) วันที่ 19 ก.ย.62
5
  การหาน้ำหนักของวัตถุ (2) วันที่ 24 ก.ย.62
6
  สรุปท้ายบทเรียน วันที่ 26 ก.ย.62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By t_ig99@hotmail.com | 27.09.18 | 645 1 วิทยาศาสตร์
  1. Post By Soplap2016@outlook.co.th | 16.05.18 | 2,766 22 วิทยาศาสตร์
  2. Post By fd.faiizdooy3343@hotmail.com | 22.05.18 | 1,762 12 วิทยาศาสตร์
  3. Post By charlerm | 02.10.18 | 1,344 4 วิทยาศาสตร์
  4. Post By t_ig99@hotmail.com | 27.09.18 | 645 1 วิทยาศาสตร์