ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 55
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เรียนรู้วันเวลา
1
  การบอกและการอ่าน วัน เดือน ปี วันที่ 21 พ.ค 62 (มีใบงาน)
2
  การเทียบศักราช วันที่ 28 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
1
  การนับช่วงเวลา วันที่ 4 มิ.ย 62 (มีใบงาน)
2
  การลำดับเหตุการณ์ วันที่ 11 มิ.ย 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ย้อนรอยอดีต
1
  การบอกประวัติส่วนตัว โรงเรียนและชุมชน วันที่ 18 มิ.ย 62 (มีใบงาน)
2
  การนำเสนอข้อมูลและการพูดแนะนำตัวเอง วันที่ 25 มิ.ย 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ชุมชนของเรา
1
  ชุมชนของเรา 1 วันที่ 2 ก.ค 62 (มีใบงาน)
2
  ชุมชนของเรา 2 วันที่ 9 ก.ค 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
1
  วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 1 วันที่ 23 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 2 วันที่ 30 ก.ค.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี
1
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี (1) วันที่ 6 ส.ค.62
2
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี(2) วันที่ 13 ส.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.7 เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
1
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (1) วันที่ 20 ส.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (2) วันที่ 27 ส.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.8 ทิศ และที่ตั้ง
1
  ทิศ และที่ตั้ง วันที่ 3 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.9 ศาสนาและความเชื่อ
1
  ศาสนาและความเชื่อ วันที่ 10 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
1
  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม วันที่ 17 ก.ย.62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
1
  สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน วันที่ 24 ก.ย.62 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ