ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 47
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด

ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks
เรื่อง 1.1 Variety of Food and Drinks
1
  Variety of Food 2 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Variety of Drinks 6 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 Fruits
1
  Fruit Variety (1) 7 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Fruit Variety (2) 9 พ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  My Favorite Fruit 13 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Fruits and Vegetables (1) 14 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  Fruits and Vegetables (2) 16 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 Choices of Food and Drinks
1
  Healthy and Unhealthy Food 20 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัดและสื่อวิดีโอ)
2
  Tastes of Food 21 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Making a Drink 23 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 Menus
1
  Ordering Drinks 27 พ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  Mini Menus 28 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 TEST
1
  Test : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks 30 พ.ย. 2561 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me
เรื่อง 2.1 Around My House
1
  My House 1 (1) 4 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัดและสื่อวิดีโอ)
2
  My House 1 (2) 7 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัดและสื่อวิดีโอ)
3
  My House 2 (1) 11 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  My House 2 (2) 12 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัดและสื่อวิดีโอ)
5
  My House 3 14 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.2 In the Park
1
  In the Park 18 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Activities in the Park (1) 19 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Activities in the Park (2) 21 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 Animals
1
  Let’s Know Wildlife (1) 25 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Let’s Know Wildlife (2) 26 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  About Wildlife (1) 28 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  About Wildlife (2) 2 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.4 The Weather
1
  Weather & Seasons 1 (1) 4 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Weather & Seasons 1 (2) 8 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Weather & Seasons 2 (1) 9 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Weather & Seasons 2 (2) 11 ม.ค. 2562 (ใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  The Sun Comes Up! 15 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัดและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.5 TEST
1
  Test : หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me 18 ม.ค. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My free time
เรื่อง 3.1 Hobbies
1
  Things in the Playground (1) 22 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  Things in the Playground (2) 23 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  Have Fun in the Playground (1) 25 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Have Fun in the Playground (2) 29 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  Fun Hobbies 30 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  My Hobby (1) 1 ก.พ. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
7
  My Hobby (2) 5 ก.พ. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
8
  Enjoying Music 6 ก.พ. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
9
  Playing Music (1) 8 ก.พ. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
10
  Playing Music (2) 12 ก.พ. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.2 Sports
1
  Sport Time 13 ก.พ. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  My Favourite Sport (1) 15 ก.พ. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  My Favourite Sport (2) 20 ก.พ. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  Fun Time 22 ก.พ. 2562 (ใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  Sport Day 26 ก.พ. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.3 TEST
1
  Test : หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 My free time 27 ก.พ. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา