ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 32
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย

ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
เรื่อง 1.1 มุ่งมั่นและศรัทธา
1
  ประวัติและความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย (1) 2 พ.ย. 2561 (มีใบงานและแบบทดสอบก่อนเรียน)
2
  ประวัติและความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย (2) 6 พ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา 9 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  ประวัติและการปฏิบัติตนของสาวก 13 พ.ย. 2561 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)
5
  ศาสนสถาน และการบำรุงศาสนสถาน 16 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
1
  ศาสนพิธี พิธีกรรม และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (1) 20 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
2
  ศาสนพิธี พิธีกรรม และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (2) 23 พ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  วันสำคัญทางศาสนา (1) 27 พ.ย. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  วันสำคัญทางศาสนา (2) 30 พ.ย. 2561 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 พาจิตแจ่มใส
1
  ความหมายและประโยชน์ของ สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา 4 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  การสวดมนต์และ แผ่เมตตา 7 ธ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  การยืน เดินด้วยสติ 11 ธ.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  การนั่งสมาธิ การนอนด้วยสติ 14 ธ.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  การรับประทานอาหารอย่างมีสติ 18 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
เรื่อง 2.1 รอบตัวน่ารู้
1
  สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 21 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  ตำแหน่งที่ตั้งระยะทิศ 25 ธ.ค. 2561
3
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง (1) 28 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
4
  เครื่องมือบอกตำแหน่ง (2) 4 ม.ค. 2562
เรื่อง 2.2 มองดูธรรมชาติ
1
  กายภาพรอบตัว (1) 8 ม.ค. 2562 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนและสื่อวิดีโอ)
2
  กายภาพรอบตัว (2) 11 ม.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  ฤดูกาลผันผ่าน 15 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
4
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง (1) 18 ม.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
5
  อัศจรรย์การเปลี่ยนแปลง (2) 22 ม.ค. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
1
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 25 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 29 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
3
  ความแตกต่างระหว่างชนบทและเมือง 1 ก.พ. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  มลพิษรอบตัว 5 ก.พ. 2562 (มีใบงาน แบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
1
  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 8 ก.พ. 2562 (มีใบงาน)
2
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า (1) 12 ก.พ. 2562 (มีใบงาน)
3
  สิ่งแวดล้อมมีคุณค่า (2) 15 ก.พ. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  มนุษย์กับการพึ่งพาสิ่งแวดล้อม 22 ก.พ. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
5
  เรียนรู้สู่โครงงาน 26 ก.พ. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ