ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย

ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
1
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 17 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 22 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 สินค้าและบริการ
1
  สินค้าและบริการ (1) 24 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  สินค้าและบริการ (2) 29 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
1
  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (1) 31 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ (2) 5 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 ผู้ซื้อและผู้ขาย
1
  ผู้ซื้อและผู้ขาย (1) 7 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  ผู้ซื้อและผู้ขาย (2) 12 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
1
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (1) 14 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (2) 19 มิ.ย. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียน ใบงาน และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 ทำงานดีมีความสุข
1
  ทำงานดีมีความสุข (1) 21 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  ทำงานดีมีความสุข (2) 26 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.7 รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว
1
  รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว (1) 28 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว (2) 3 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.8 วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
1
  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง (1) 5 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง (2) 10 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.9 หลักในการใช้จ่ายและการออม
1
  หลักในการใช้จ่ายและการออม (1) 12 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  หลักในการใช้จ่ายและการออม (2) 19 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.10 การออมเงิน
1
  การออมเงิน (1) 24 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  การออมเงิน (2) 26 ก.ค.2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.11 ไหว้สวย
1
  ไหว้สวย (1) 31 ก.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  ไหว้สวย (2) 2 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.12 มารยาทงาม
1
  มารยาทงาม (1) 7 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  มารยาทงาม (2) 9 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.13 แต่งกายดี
1
  แต่งกายดี (1) 14 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  แต่งกายดี (2) 16 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.14 ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
1
  ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน (1) 21 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน (2) 23 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.15 หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
1
  หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (1) 28 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (2) 30 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
3
  หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น (3) 4 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.16 ความแตกต่างของบุคคล
1
  ความแตกต่างของบุคคล (1) 6 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ความแตกต่างของบุคคล (2) 11 ก.ย. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)
เรื่อง 1.17 ชุมชนและการมีส่วนร่วม
1
  ชุมชนและการมีส่วนร่วม (1) 13 ก.ย. 2562 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนและสื่อวิดีโอ)
2
  ชุมชนและการมีส่วนร่วม (2) 18 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.18 การบริหารงานในโรงเรียน และชุมชน
1
  การบริหารงานในโรงเรียน และชุมชน (1) 20 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  การบริหารงานในโรงเรียน และชุมชน (2) 25 ก.ย. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ