ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 62
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี

ครูทรงสมร พกมณี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 กลุ่มของสิ่งต่างๆที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน (Equal group)
1
  กลุ่มของสิ่งต่างๆที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน (Equal group) 1 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 ความหมายการคูณ การหาจำนวนทั้งหมดเมื่อกลุ่ม ของสิ่งต่างๆที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน (Equal group)
1
  ความหมายการคูณ การหาจำนวนทั้งหมดเมื่อกลุ่ม ของสิ่งต่างๆที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน (Equal group) 4 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.3 การหาจำนวนทั้งหมด เมื่อกำหนดแถวของสิ่งต่างๆ ที่แต่ละแถวเท่ากัน (Array model) / การสลับที่การคูณ
1
  การหาจำนวนทั้งหมด เมื่อกำหนดแถวของสิ่งต่างๆ ที่แต่ละแถวเท่ากัน (Array model) / การสลับที่การคูณ 5 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.4 การคูณด้วย 1 และ 0
1
  การคูณด้วย 1 และ 0 6 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 2 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 3 คูณกับจำนวน 1 หลัก จำนวนหนึ่งหลักใดๆ คูณกับ2 และ 3
1
  2 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 3 คูณกับจำนวน 1 หลัก จำนวนหนึ่งหลักใดๆ คูณกับ2 และ 3 7 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.6 4 คูณกับจำนวน 1 หลัก จำนวน 1 หลัก คูณกับ 4
1
  4 คูณกับจำนวน 1 หลัก จำนวน 1 หลัก คูณกับ 4 8 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.7 5 คูณกับจำนวน 1 หลัก , 6 คูณกับจำนวน 1 หลัก และจำนวน 1 หลัก คูณกับ 5 และ 6
1
  5 คูณกับจำนวน 1 หลัก , 6 คูณกับจำนวน 1 หลัก และจำนวน 1 หลัก คูณกับ 5 และ 6 11 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.8 7 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 8 คูณกับจำนวน 1 หลัก
1
  7 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 8 คูณกับจำนวน 1 หลัก 12 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 9 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 10 คูณกับจำนวน 1 หลัก
1
  9 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 10 คูณกับจำนวน 1 หลัก 13 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.10 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10 20 30 …… 90
1
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10 20 30 …… 90 14 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 การหาผลคูณจำนวนของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก โดยใช้แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย
1
  การหาผลคูณจำนวนของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก โดยใช้แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย 15 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (ไม่มีการทด)
1
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (ไม่มีการทด) 18 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.13 การหาผลคูณจำนวนของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก โดยการตั้งคูณ (มีการทด)
1
  การหาผลคูณจำนวนของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก โดยการตั้งคูณ (มีการทด) 19 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.14 การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ
1
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ 20 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.15 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์ การคูณ
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณ 21 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.16 โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก
1
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก(1) 22 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก(2) 25 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
3
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก(3) 26 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.17 การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ จากภาพ
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากภาพ 27 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.18 การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ จากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากประโยคสัญลักษณ์ 28 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.19 การจัดตัวนับเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน และ ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนในแต่ละกลุ่ม หาจำนวนกลุ่ม)
1
  การจัดตัวนับเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน และ ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนในแต่ละกลุ่ม หาจำนวนกลุ่ม) 29 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.20 ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนกลุ่ม หาจำนวนในแต่ละกลุ่ม)
1
  ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนกลุ่ม หาจำนวนในแต่ละกลุ่ม) 2 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.21 การหาผลหารโดยใช้ตัวนับ / การหารลงตัว และการหารไม่ลงตัว
1
  การหาผลหารโดยใช้ตัวนับ / การหารลงตัว และการหารไม่ลงตัว 3 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจรรม)
เรื่อง 1.22 ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร
1
  ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 4 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.23 การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร
1
  การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณ และการหาร 6 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.24 การหาผลหารและเศษ
1
  การหาผลหารและเศษ 9 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.25 การเปรียบเทียบผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนเดียวกัน
1
  การเปรียบเทียบผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนเดียวกัน(1) 11 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การเปรียบเทียบผลหารที่ตัวหารเป็นจำนวนเดียวกัน(2) 12 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.26 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร(1) 13 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร(2) 16 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.27 การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารลงตัว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารลงตัว 17 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.28 การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารไม่ลงตัว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่เป็นการหารไม่ลงตัว 18 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.29 การแก้โจทย์ปัญหาการหารทั้งที่เป็นการหารลงตัว และเป็นการหารไม่ลงตัว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารทั้งที่เป็นการหารลงตัว และเป็นการหารไม่ลงตัว 19 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.30 การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ 20 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.31 การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์การหาร
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์การหาร 23 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.32 การคูณ และการหาร
1
  การคูณ และการหาร 24 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.33 การหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร จำนวนไม่เกิน 1,000 / การหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนไม่เกิน 1,000
1
  การหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร จำนวนไม่เกิน 1,000 / การหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนไม่เกิน 1,000 25 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.34 การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ ระคน
1
  การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ ระคน 26 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.35 การหาผลลัพธ์ของการคูณ หาร ระคน
1
  การหาผลลัพธ์ของการคูณ หาร ระคน 27 ธ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.36 การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร ระคนที่มี 2 วงเล็บ
1
  การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร ระคนที่มี 2 วงเล็บ(1) 2 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร ระคนที่มี 2 วงเล็บ(2) 3 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.37 สถานการณ์ การบวก ลบ ระคน / โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ระคน
1
  สถานการณ์ การบวก ลบ ระคน / โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ระคน 6 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.38 สถานการณ์ การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
1
  สถานการณ์ การบวก ลบ คูณ หาร ระคน 7 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.39 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
1
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน (1) 8 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและใบงาน)
2
  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน (2) 9 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัดและใบงาน)
เรื่อง 1.40 การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร ระคน / การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
1
  การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร ระคน / การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 10 ม.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.41 การวัดความยาว หรือความสูงเป็นเซนติเมตร (เต็มหน่วยเซนติเมตร และไม่เต็มหน่วยเซนติเมตร)
1
  การวัดความยาว หรือความสูงเป็นเซนติเมตร (เต็มหน่วยเซนติเมตร และไม่เต็มหน่วยเซนติเมตร) 13 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.42 การวัดความยาว หรือความสูงเป็นเมตร (เต็มหน่วยเมตร และไม่เต็มหน่วยเมตร) / การคาดคะเนความยาว หรือความสูงเป็นเมตร
1
  การวัดความยาว หรือความสูงเป็นเมตร (เต็มหน่วยเมตร และไม่เต็มหน่วยเมตร) / การคาดคะเนความยาว หรือความสูงเป็นเมตร 14 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.43 การวัดความยาวหรือความสูงเป็นเมตร และเซนติเมตร / ความสัมพันธ์ระหว่างเมตร และเซนติเมตร
1
  การวัดความยาวหรือความสูงเป็นเมตร และเซนติเมตร / ความสัมพันธ์ระหว่างเมตร และเซนติเมตร 15 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.44 การแก้ปัญหา การวัดความยาว หรือความสูงเป็นเซนติเมตร / การเปรียบเทียบความยาว หรือความสูงโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตร และเซนติเมตร
1
  การแก้ปัญหา การวัดความยาว หรือความสูงเป็นเซนติเมตร / การเปรียบเทียบความยาว หรือความสูงโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเมตร และเซนติเมตร 17 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.45 การเรียงลำดับความยาว หรือความสูงเป็นเมตร และเซนติเมตร / การวัด และเปรียบเทียบระยะทางเป็นเมตร และเซนติเมตร
1
  การเรียงลำดับความยาว หรือความสูงเป็นเมตร และเซนติเมตร / การวัด และเปรียบเทียบระยะทางเป็นเมตร และเซนติเมตร 20 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.46 การบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว หรือความสูงที่มีหน่วยเป็นเมตร และเซนติเมตร/โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว ความสูง หรือ ระยะทางที่มีหน่วยเป็นเมตร และเซนติเมตร
1
  การบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว หรือความสูงที่มีหน่วยเป็นเมตร และเซนติเมตร/โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว ความสูง หรือ ระยะทางที่มีหน่วยเป็นเมตร และเซนติเมตร 21 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.47 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว ความสูง หรือ ระยะทางที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาว ความสูง หรือ ระยะทางที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตร 22 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.48 การวัด การคาดคะเนการเปรียบเทียบ และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว หรือความสูง และระยะทางเป็นเมตร และเซนติเมตร สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง
1
  การวัด การคาดคะเนการเปรียบเทียบ และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว หรือความสูง และระยะทางเป็นเมตร และเซนติเมตร สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง 23 ม.ค. 63 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.49 การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และขีด
1
  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และขีด 24 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.50 การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และกรัม / การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
1
  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และกรัม / การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 27 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.51 ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักระหว่างกิโลกรัม และขีดกับขีด กิโลกรัม และกรัม กับขีด และกรัมกับขีด
1
  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักระหว่างกิโลกรัม และขีดกับขีด กิโลกรัม และกรัม กับขีด และกรัมกับขีด 28 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.52 การเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยเดียวกัน / การเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยต่างกัน
1
  การเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยเดียวกัน / การเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยต่างกัน 29 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.53 การบวกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ
1
  การบวกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ 30 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.54 การลบน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ
1
  การลบน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ 31 ม.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.55 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนัก
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนัก 3 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.56 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า 4 ก.พ. 63 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 30,240 506 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 602 3 คณิตศาสตร์
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 30,240 506 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 602 3 คณิตศาสตร์