ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 35
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี

ครูทรงสมร พกมณี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10)
1
  การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ1 และนับทีละ10) 16 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ2)
1
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ2) 17 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.3 การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ5)
1
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน100 (โดยการนับทีละ5) 21 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.4 การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 (โดยการนับทีละ10)
1
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 (โดยการนับทีละ10) 22 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200
1
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 23 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.6 การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200
1
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน200 24 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.7 การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน1,000
1
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100 ไม่เกิน1,000 27 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.8 การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน1,000
1
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน1,000 28 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 การบอกจำนวนนับ ไม่เกิน1,000 ด้วยหลักลูกคิด
1
  การบอกจำนวนนับ ไม่เกิน1,000 ด้วยหลักลูกคิด 29 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.10 (1)หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน1,000 และ (2)การเขียนในรูปกระจาย
1
  (1)หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน1,000 และ (2)การเขียนในรูปกระจาย 30 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน1,000 (การเขียนในรูปกระจาย)
1
  หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน1,000 (การเขียนในรูปกระจาย) 31 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า
1
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า 4 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.13 การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(1)
1
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(1) 5 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.14 การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(2)
1
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า(2) 6 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.15 เรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน
1
  เรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน 7 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.16 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000(4-5จำนวน)
1
  เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000(4-5จำนวน) 10 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.17 จำนวนคู่ และจำนวนคี่
1
  จำนวนคู่ และจำนวนคี่ 11 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.18 ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 1 จำนวน
1
  ร่วมคิดร่วมทำ หน่วยที่ 1 จำนวน 12 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.19 (1)การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 และ (2)การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
1
  (1)การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 และ (2)การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 13 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.20 การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน
1
  การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 14 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.21 การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด
1
  การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด 17 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.22 การหาผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก(1)
1
  การหาผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก(1) 18 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.23 การหาผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก(2)
1
  การหาผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีทด ใช้การตั้งบวก(2) 19 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.24 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้ตารางร้อย
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้ตารางร้อย 20 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.25 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(1)
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(1) 21 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.26 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(2)
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีทด ใช้การตั้งบวก(2) 24 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.27 การบวกจำนวนสามจำนวน
1
  การบวกจำนวนสามจำนวน 25 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.28 การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(1)
1
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(1) 26 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.29 การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(2)
1
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก(2) 27 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.30 การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน
1
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 28 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.31 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย(1)
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย(1) 1 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.32 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย(2)
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย(2) 2 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.33 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย 3 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.34 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 1 หลัก
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 1 หลัก 4 ก.ค. 62
เรื่อง 1.35 การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 2 หลัก
1
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย 2 หลัก 5 ก.ค. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 7,528 84 คณิตศาสตร์
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 7,528 84 คณิตศาสตร์