ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 80
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี

ครูทรงสมร พกมณี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 การบวกจำนวนที่มากกว่า 3 จำนวน
1
  การบวกจำนวนที่มากกว่า 3 จำนวน 1 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 ความหมายของการคูณ
1
  ความหมายของการคูณ (1) 2 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
2
  ความหมายของการคูณ (2) 5 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.3 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
1
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 6 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.4 การสลับที่ของการคูณ
1
  การสลับที่ของการคูณ 7 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 2,3,4 และ 5
1
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 2,3,4 และ 5 8 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.6 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 6,7,8 และ 9
1
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 6,7,8 และ 9 9 พ.ย. 2561
เรื่อง 1.7 การหาผลคูณของ 1 กับจำนวนใด ๆ และการหาผลคูณของ 0 กับจำนวนใด ๆ
1
  การหาผลคูณของ 1 กับจำนวนใด ๆ และการหาผลคูณของ 0 กับจำนวนใด ๆ 12 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.8 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10,20,30,..,90
1
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10,20,30,..,90 (1) 13 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10,20,30,..,90 (2) 14 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก (ไม่มีการทด)
1
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด (1) 15 พ.ย. 2561
2
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด (2) 16 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด (3) 19 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด (4) 20 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.10 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก (มีการทด)
1
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด (1) 21 พ.ย. 2561
2
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด (2) 22 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
3
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด (3) 23 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
4
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด (4) 26 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 ความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ
1
  ความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ 27 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก
1
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก (1) 28 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
2
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก (2) 29 พ.ย. 2561
3
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก (3) 30 พ.ย. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.13 ความหมายของการหาร
1
  ความหมายของการหาร (1) 3 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
2
  ความหมายของการหาร (2) 4 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.14 การหารลงตัว
1
  การหารลงตัว 6 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.15 การหารไม่ลงตัว
1
  การหารไม่ลงตัว 7 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.16 การหารลงตัวและความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร
1
  การหารลงตัว และความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 11 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.17 การหารไม่ลงตัวและความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร
1
  การหารไม่ลงตัว และความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร 12 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.18 การหารลงตัวและการตรวจคำตอบ
1
  การหารลงตัวและการตรวจคำตอบ 13 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.19 การหารไม่ลงตัวและการตรวจคำตอบ
1
  การหารไม่ลงตัวและการตรวจคำตอบ 14 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.20 ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เมื่อหารลงตัวและหารไม่ลงตัว
1
  ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เมื่อหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 17 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.21 การเปรียบเทียบผลหาร
1
  การเปรียบเทียบผลหาร 18 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.22 การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเป็นการหารลงตัว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเป็นการหารลงตัว (1) 19 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเป็นการหารลงตัว (2) 20 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.23 การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเศษ
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเศษ 21 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.24 การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเป็นการหารไม่ลงตัว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเป็นการหารไม่ลงตัว 24 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.25 การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเป็นการหารลงตัว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเป็นการหารลงตัว 25 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.26 การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเป็นการหารไม่ลงตัว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ผลหารมีหนึ่งหลัก และเป็นการหารไม่ลงตัว 26 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.27 การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ทั้งการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก ทั้งการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว 27 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.28 การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากภาพ
1
  การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากภาพ 28 ธ.ค. 2561 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.29 การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ 2 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.30 การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากภาพและการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากภาพ และการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ 3 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.31 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
1
  โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร 4 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.32 การบวก ลบ คูณ หารระคน เมื่อผลบวกไม่เกิน 1,000 การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสองหลัก การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักตัวหารและผลหารเป็นจำนวนหนึ่งหลัก
1
  การบวก ลบ คูณ หารระคน เมื่อผลบวกไม่เกิน 1,000 การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่ไม่เกินสองหลัก การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักตัวหารและผลหารเป็นจำนวนหนึ่งหลัก 7 ม.ค. 2562
เรื่อง 1.33 การบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  การบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 8 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 9 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.34 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน 10 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.35 โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา การลบ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา การลบ 11 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.36 โจทย์ปัญหาการคูณ และโจทย์ปัญหาการหาร
1
  โจทย์ปัญหาการคูณ และโจทย์ปัญหาการหาร 14 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.37 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (1) 15 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน (2) 17 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.38 การแสดงวิธีคิดและหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  การแสดงวิธีคิดและหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 18 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.39 การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดหรือรูปภาพ
1
  การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดหรือรูปภาพ (1) 21 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
2
  การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดหรือรูปภาพ (2) 22 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.40 การวัดความยาวโดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและการวัดความยาวเป็นเซนติเมตร
1
  การวัดความยาวโดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและการวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 23 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.41 การวัดความสูงเป็นเซนติเมตรและการวัดความยาวและความสูงเป็นเมตร
1
  การวัดความสูงเป็นเซนติเมตรและการวัดความยาวและความสูงเป็นเมตร 24 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.42 คาดคะเนความยาว/ความสูงของสิ่งของเป็นเซนติเมตร และการวัดระยะทางระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่ง หน่วยเป็นเมตร เป็นเซนติเมตร
1
  คาดคะเนความยาว/ความสูงของสิ่งของเป็นเซนติเมตร และการวัดระยะทางระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่ง หน่วยเป็นเมตร เป็นเซนติเมตร 25 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.43 การเปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทางเป็นเมตร เป็นเซนติเมตร
1
  การเปรียบเทียบความยาว ความสูง และระยะทางเป็นเมตร เป็นเซนติเมตร 28 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.44 สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความยาว ความสูง ระยะทาง (หน่วยเดียวกัน)
1
  สถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความยาว ความสูง ระยะทาง (หน่วยเดียวกัน) 29 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.45 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาว (หน่วยเดียวกัน)
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับความยาว (หน่วยเดียวกัน) 30 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.46 เครื่องชั่งชนิดต่างๆ และการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด และการเปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยเดียวกัน
1
  เครื่องชั่งชนิดต่างๆ และการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด และการเปรียบเทียบน้ำหนักในหน่วยเดียวกัน 31 ม.ค. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.47 การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด และความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับขีด
1
  การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด และความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับขีด 1 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.48 การเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีด
1
  การเปรียบเทียบน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีด 4 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.49 โจทย์ปัญหาการบวกการลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีด
1
  โจทย์ปัญหาการบวกการลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีด (1) 5 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
2
  โจทย์ปัญหาการบวกการลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีด (2) 6 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.50 โจทย์ปัญหาการบวกการลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีด (การหาตัวไม่ทราบค่า)
1
  โจทย์ปัญหาการบวกการลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีด (การหาตัวไม่ทราบค่า) 7 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.51 การวัดปริมาตรของเหลว โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
1
  การวัดปริมาตรของเหลว โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 8 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.52 การวัดปริมาตรของของแห้งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
1
  การวัดปริมาตรของของแห้งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 11 ก.พ. 2562
เรื่อง 1.53 การวัดปริมาตรของของเหลว ของแห้ง เป็นลิตร
1
  การวัดปริมาตรของของเหลว ของแห้ง เป็นลิตร 12 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.54 ความจุของภาชนะที่มีหน่วยเป็นลิตร
1
  ความจุของภาชนะที่มีหน่วยเป็นลิตร 13 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.55 การเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลว ของแห้ง และความจุเป็นลิตร
1
  การเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลว ของแห้ง และความจุเป็นลิตร 14 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.56 โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (ใช้หน่วยเป็นลิตร)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุ (ใช้หน่วยเป็นลิตร) 15 ก.พ. 2562
เรื่อง 1.57 เงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆ และชนิดและค่าของเงิน
1
  เงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆ และชนิดและค่าของเงิน 18 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.58 การเปรียบเทียบค่าของเงิน
1
  การเปรียบเทียบค่าของเงิน 20 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.59 การแลกเงิน
1
  การแลกเงิน 21 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.60 การรวมเงิน
1
  การรวมเงิน 22 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.61 กิจกรรมเล่นขายของและการทอนเงิน
1
  กิจกรรมเล่นขายของ และการทอนเงิน 25 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.62 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
1
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (1) 26 ก.พ. 2562
2
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (2) 27 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)
3
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (3) 28 ก.พ. 2562 (มีแบบฝึกหัด)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 5,812 79 คณิตศาสตร์
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 5,812 79 คณิตศาสตร์