ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 93
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวง และ ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวง และ ครูทรงสมร พกมณี
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูพีระพงษ์ เย็นทรวง และ ครูทรงสมร พกมณี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่1 จำนวน
เรื่อง 1.1 หน่วยที่ 1 จำนวน
1
  การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดง จำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 1 และนับทีละ 10) 18 พ.ค. 63
2
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) 19 พ.ค. 63
3
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 5) 20 พ.ค. 63
4
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 (โดยการนับทีละ 10) 21 พ.ค. 63
5
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 22 พ.ค. 63
6
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 25 พ.ค. 63
7
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 26 พ.ค. 63
8
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน ไม่เกิน 1,000 27 พ.ค. 63
9
  การบอกจำนวนนับ ไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด 28 พ.ค. 63
10
  หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และการเขียนในรูปกระจาย 29 พ.ค. 63
11
  หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (การเขียนในรูปกระจาย) 1 มิ.ย. 63
12
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < 2 มิ.ย. 63
13
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันและไม่เท่ากัน) 4 มิ.ย. 63
14
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากัน) 5 มิ.ย. 63
15
  การเรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน 8 มิ.ย. 63
16
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (4 - 5 จำนวน) 9 มิ.ย. 63
17
  จำนวนคู่และจำนวนคี่ 10 มิ.ย. 63
18
  ร่วมคิดร่วมทำ “จำนวนที่ฉันสร้าง” 11 มิ.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
1
  การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100และการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 12 มิ.ย. 63
2
  การบวกจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 15 มิ.ย. 63
3
  การหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด โดยใช้แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย 16 มิ.ย. 63
4
  การบวกจำนวนสองจำนวน โดยการตั้งบวก (1) 17 มิ.ย. 63
5
  การบวกจำนวนสองจำนวน โดยการตั้งบวก (2) 18 มิ.ย. 63
6
  การบวกจำนวนสองจำนวน มีการทด โดยใช้แผ่นตารางร้อย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย 19 มิ.ย. 63
7
  การบวกจำนวนสองจำนวน โดยการตั้งบวก (1) 22 มิ.ย. 63
8
  การบวกจำนวนสองจำนวน โดยการตั้งบวก (2) 23 มิ.ย. 63
9
  การบวกจำนวนสามจำนวน 24 มิ.ย. 63
10
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (1) 25 มิ.ย. 63
11
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (2) 26 มิ.ย. 63
12
  การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวก (3) 29 มิ.ย. 63
13
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้เส้นจำนวน 30 มิ.ย. 63
14
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย (1) 1 ก.ค. 63
15
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย (2) 2 ก.ค. 63
16
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย 3 ก.ค. 63
17
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 1 หลัก (1) 8 ก.ค. 63
18
  การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 1 หลัก (2) 9 ก.ค. 63
19
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 2 หลัก (1) 10 ก.ค. 63
20
  การหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบ มีการกระจาย 2 หลัก (2) 13 ก.ค. 63
21
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวน โดยการตั้งลบ (1) 14 ก.ค. 63
22
  การหาผลลบของจำนวนสามจำนวน โดยการตั้งลบ (2) 15 ก.ค. 63
23
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 16 ก.ค. 63
24
  การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบ โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 17 ก.ค. 63
25
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 20 ก.ค. 63
26
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (1) 21 ก.ค. 63
27
  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ ที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 (2) 22 ก.ค. 63
28
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ จากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า 23 ก.ค. 63
29
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า 24 ก.ค. 63
30
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ จากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า 27 ก.ค. 63
31
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า
32
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน (1) 30 ก.ค. 63
33
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน (2) 31 ก.ค. 63
34
  โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 2 ขั้นตอน (3) 3 ส.ค. 63
35
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา การลบจากภาพ 4 ส.ค. 63
36
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหา การลบจากประโยคสัญลักษณ์ 5 ส.ค. 63
37
  การบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 พร้อมหาคำตอบ 6 ส.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่4 แบบรูป
เรื่อง 4.1 หน่วยที่ 4 แบบรูป
1
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป 25 ส.ค. 63
2
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป 26 ส.ค. 63
3
  การหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป 27 ส.ค. 63
4
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยในแต่ละชุดที่ซ้ำมีสมาชิก 2 รูป 3 รูป และ 4 รูป 28 ส.ค. 63
5
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 3 หรือ 4 รูป 31 ส.ค. 63
6
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 2 และ ลดลงทีละ 2 1 ก.ย. 63
7
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 และ ลดลงทีละ 5 2 ก.ย. 63
8
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10 ทีละ 100 และลดลงทีละ 10 ทีละ 100 3 ก.ย. 63
9
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 4 ก.ย. 63
10
  การสร้างแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 7 ก.ย. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่5 เวลา
เรื่อง 5.1 หน่วยที่ 5 เวลา
1
  ช่วงเวลา กลางวัน กลางคืนและช่วงเวลาระหว่างวัน เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น 8 ก.ย. 63
2
  การบอกระยะเวลาอย่างง่าย 9 ก.ย. 63
3
  นาฬิกาแบบต่าง ๆ และส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มและการบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางวัน 10 ก.ย. 63
4
  การบอกเวลาและการแสดงเวลาเป็นนาฬิกาในช่วงกลางคืน 11 ก.ย. 63
5
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5 นาที) ในเวลากลางวัน 14 ก.ย. 63
6
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (5 นาที) ในเวลากลางคืน 15 ก.ย. 63
7
  การแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา ในเวลากลางวัน กลางคืน 16 ก.ย. 63
8
  การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที ด้วยนาฬิกาแบบตัวเลข 17 ก.ย. 63
9
  การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง 18 ก.ย. 63
10
  การบอกระยะเวลาเป็นนาที 21 ก.ย. 63
11
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที (1) 22 ก.ย. 63
12
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที (2) 23 ก.ย. 63
13
  ชื่อวันและการเรียงลำดับของวัน ในหนึ่งสัปดาห์และการอ่านวันและวันที่ในปฏิทิน 24 ก.ย. 63
14
  การอ่านปฏิทิน รู้จักเดือน อันดับที่ของเดือน และเดือนในหนึ่งปี จำนวนวันในหนึ่งเดือน จำนวนวันในหนึ่งปี วันสำคัญในหนึ่งปี 25 ก.ย. 63
15
  การอ่าน วัน เดือน ปี ที่เขียนแบบย่อ 28 ก.ย. 63
16
  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (วัน เดือน ปี) และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทิน 29 ก.ย. 63
17
  ร่วมคิด ร่วมทำ “เวลานี้เราทำอะไร” 30 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 42,075 702 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 717 4 คณิตศาสตร์
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 42,075 702 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 717 4 คณิตศาสตร์