ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย

ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เรียนรู้วันเวลา
1
  เรียนรู้วันเวลา (1) 27 พ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  เรียนรู้วันเวลา (2) 10 มิ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
1
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (1) 17 มิ.ย. 2562 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
2
  วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง (2) 24 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 ย้อนรอยอดีต
1
  ย้อนรอยอดีต (1) 1 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ย้อนรอยอดีต (2) 8 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ชุมชนของเรา
1
  ชุมชนของเรา (1) 15 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ชุมชนของเรา (2) 22 ก.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
1
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (1) 5 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
2
  ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (2) 19 ส.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี
1
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (1) 26 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี (2) 2 ก.ย. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.7 วัฒนธรรมประเพณีไทย
1
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (1) 9 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  วัฒนธรรมประเพณีไทย (2) 16 ก.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.8 ภูมิปัญญาไทย
1
  ภูมิปัญญาไทย (1) 23 ก.ย. 2562
2
  ภูมิปัญญาไทย (2) 30 ก.ย. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ