ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูอัญมณี อุทรักษ์
ครูผู้สอน ครูอัญมณี อุทรักษ์
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอัญมณี อุทรักษ์
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

แผนการสอน ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
เรื่อง 1.1 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1
  การฟังคำสั่งหรือคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
2
  การฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3
  การฟังและดูสารในงานอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
4
  การวิเคราะห์ วิจารณ์สาร
5
  ลักษณะการใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ
6
  การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
7
  การนำเสนอผลงานและการสาธิต
8
  ทักษะการนำเสนอ
9
  การพูดติดต่อธุระ การสนทนากิจธุระทางโทรศัพท์และการสัมภาษณ์งาน
10
  การพูดเสนอควมเห็นในที่ประชุม
11
  การเขียนรายงานการปฏิบัติ
12
  การเขียนบันทึกในงานอาชีพ
13
  การเขียนจดหมายธุรกิจและกิจธุระที่จำเป็นต่องานอาชีพ
14
  การอ่านบันเทิงคดี
15
  ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
16
  การเขียนโฆษณา
17
  การเขียนบทร้อยกรองในงานอาชีพ
18
  การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ