ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 88
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง

ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ปฐมวัย 2561/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ 1. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ 2. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ 3. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ 4. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ 5. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ 6. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๖
หน่วยการเรียนรู้ 7. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๗
หน่วยการเรียนรู้ 8. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๘
หน่วยการเรียนรู้ 9. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๙
หน่วยการเรียนรู้ 11. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๑
หน่วยการเรียนรู้ 12. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๒
หน่วยการเรียนรู้ 14. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๔
หน่วยการเรียนรู้ 16. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๖
หน่วยการเรียนรู้ 17. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๗
หน่วยการเรียนรู้ 18. ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยที่ ๑๘

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By watchareeya_pook@hotmail.com | 26.06.18 | 2,567 15 ปฐมวัย 2561/1
  2. Post By kwanjai720@gmail.com | 07.06.18 | 1,797 16 ปฐมวัย 2561/1
  1. Post By watchareeya_pook@hotmail.com | 26.06.18 | 2,567 15 ปฐมวัย 2561/1
  2. Post By kwanjai720@gmail.com | 07.06.18 | 1,797 16 ปฐมวัย 2561/1