ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 58
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1
  สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน(1) 21 พ.ค. 62 (มีใบความรู้)
2
  สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน(2) 22 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1
  การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน(1) 28 พ.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน(2) 29 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
1
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน(1) (มีใบงาน) 4 มิ.ย. 62
2
  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน(2) (มีใบงาน) 5 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.4 การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
1
  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน(1) 11 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน(2) 12 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด
1
  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด(1) 18 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด(2) 19 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 ทำงานดีมีความสุข
1
  ทำงานดีมีความสุข(1) 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ทำงานดีมีความสุข(2) 26 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว
1
  รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว(1) 2 ก.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
2
  รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว(2) 3 ก.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
1
  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง(1) 9 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง(2) 10 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.9 หลักในการใช้จ่ายและการออม
1
  หลักในการใช้จ่ายและการออม(1) 23 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  หลักในการใช้จ่ายและการออม(2) 24 ก.ค. 62
เรื่อง 1.10 การออมเงิน
1
  การออมเงิน(1) 30 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  การออมเงิน(2) 31 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.11 สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน
1
  สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน(1) 6 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน(2) 7 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.12 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน
1
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน(1) 13 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน(2) 14 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.13 การทำความดี
1
  การทำความดี(1) 20 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  การทำความดี(2) 21 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.14 ครอบครัวอบอุ่น
1
  ครอบครัวอบอุ่น(1) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ครอบครัวอบอุ่น(2) 28 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.15 โรงเรียนน่าอยู่
1
  โรงเรียนน่าอยู่(1) 3 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  โรงเรียนน่าอยู่(2) 4 ก.ย. 62(มีใบงาน)
เรื่อง 1.16 ประชาธิปไตยในครอบครัว
1
  ประชาธิปไตยในครอบครัว(1) 10 ก.ย. 62
2
  ประชาธิปไตยในครอบครัว(2) 11 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.17 ประชาธิปไตยในโรงเรียนวิถี
1
  ประชาธิปไตยในโรงเรียนวิถี(1) 17 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ประชาธิปไตยในโรงเรียนวิถี(2) 18 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.18 ประชาธิปไตย
1
  ประชาธิปไตย(1) 24 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ประชาธิปไตย(2) 25 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 2,424 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 2,424 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม