ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูจันทิมา อนุกูล

ครูจันทิมา อนุกูล
นาฏดุริยางค์

แผนการสอน นาฏดุริยางค์

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 สีสันเส้นเสียง
1
  สีสันเส้นเสียง (1) 22 พ.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
2
  สีสันเส้นเสียง (2) 5 มิ.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.2 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 12 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 ร้องรำทำเพลง
1
  ร้องรำทำเพลง 19 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 ภาษาท่าในนาฏศิลป์
1
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์(1) 3 ก.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
2
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์(2) 10 ก.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
1
  การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย(1) 17 ก.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย(2) 24 ก.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 เพลงพื้นบ้าน
1
  เพลงพื้นบ้าน 31 ก.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 ดนตรีพื้นบ้าน
1
  ดนตรีพื้นบ้าน(1) 7 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  ดนตรีพื้นบ้าน(2) 14 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
1
  การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง 21 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.9 ฟ้อนรำไทย
1
  ฟ้อนรำไทย(1) 28 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  ฟ้อนรำไทย(2) 4 ก.ย. 61(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.10 ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์
1
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(1) 11 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(2) 18 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.11 นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์
1
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์ 25 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.12 เสียงดนตรี
1
  เสียงดนตรี 26 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ