ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 94
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง

ครูรัชนีพร พิณทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1)
1
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 16 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2)
1
  การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 17 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 1 และ 2
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 1 และ 2 (1) 21 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 3 และ 4 (2) 22 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0 (3) 23 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม (1) 24 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 27 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 28 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.9 การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10
1
  การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10 (1) 29 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.10 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7 (1) 30 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.11 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 8 และ 9
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 8 และ 9 (1) 31 พ.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.12 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 (1) 4 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.13 การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดยไม่ต้องนับ
1
  การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดยไม่ต้องนับ (1) 5 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.14 การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ
1
  การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ต้องนับ (1) 6 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.15 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 (1) 7 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.16 การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
1
  การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 (1) 10 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.17 ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม(1) 11 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.18 การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20
1
  การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 (1) 12 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.19 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14(1) 13 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.20 การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20
1
  การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20(1) 14 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.21 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย
1
  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย(1) 14 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.22 หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบ และหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20
1
  หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบ และหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20(1) 17 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.23 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠(1) 19 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.24 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย ><
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย ><(1) 20 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.25 การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน
1
  การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน(1) 21 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.26 การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20
1
  การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 (1) 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.27 ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม(1) 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.28 ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม(1) 26 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.29 ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
1
  ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 (1) 27 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.30 การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
1
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ(1) 28 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ(2) 1 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ(3) 2 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.31 การบอกอันดับที่
1
  การบอกอันดับ(1) 3 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.32 การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง
1
  การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง(1) 4 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.33 การแสดงสิ่งต่างๆ ตามตำแหน่งและอันดับที่
1
  การแสดงสิ่งต่างๆ ตามตำแหน่งและอันดับที่(1) 5 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.34 การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้
1
  การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ 8 ก.ค. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 ทบทวนเกี่ยวกับการนับและการบอกจำนวนไม่เกิน 10
1
  ทบทวนเกี่ยวกับการนับและการบอกจำนวนไม่เกิน 10 9 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 การรวมจำนวนสองจำนวน
1
  การรวมจำนวนสองจำนวน 10 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.3 การบวกและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก
1
  การบวกและการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก 11 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.4 การบวกด้วยศูนย์
1
  การบวกด้วยศูนย์ 12 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.5 การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวน
1
  การหาผลบวกด้วยเส้นจำนวน 15 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.6 การหาผลบวกโดยการวาดรูป
1
  การหาผลบวกโดยการวาดรูป 18 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.7 ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวมกับการบวก
1
  ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย-ส่วนรวมกับการบวก 19 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.8 การบวกจำนวนเดียวกัน
1
  การบวกจำนวณเดียวกัน 22 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.9 การสลับที่ของการบวก
1
  การสลับที่ของการบวก 23 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.10 การบวกเพิ่มผลบวกเป็น 10
1
  การบวกเพิ่มผลเป็น 10 24 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.11 สถานการณ์การบวก
1
  สถานการณ์การบวก 25 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.12 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบ
1
  การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและหาคำตอบ 26 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.13 การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก
1
  การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก 30 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.14 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
1
  การสร้างโจทย์การบวก 31 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.15 ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์การบวกและการหาผลบวก
1
  ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์การบวกและการหาผลบวก 1 ส.ค. 62
เรื่อง 2.16 การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
1
  การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 2 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.17 การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
1
  การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 5 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.18 การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 6 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.19 การลบด้วย 0
1
  การลบด้วย 0 7 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.20 การหาผลลบโดยใช้กรอบสิบ (Ten Frame)
1
  การหาผลลบโดยใช้กรอบสิบ (Ten Frame) 8 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.21 การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน
1
  การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน 9 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.22 ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
1
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 13 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.23 การนำความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปใช้
1
  การนำความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปใช้ 14 ส.ค. 61 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.24 สถานการณ์การลบ
1
  สถานการณ์การลบ 15 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.25 การแก้โจทย์ปัญหาการลบ
1
  การแก้โจทย์ปัญหาการลบ 16 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.26 การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 19 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.27 การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ 20 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.28 ทบทวนการหาผลลบ/การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม/การแก้โจทย์ปัญหาการลบ/การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์
1
  ทบทวนการหาผลลบ/การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม/การแก้โจทย์ปัญหาการลบ/การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์ 21 ส.ค. 62
เรื่อง 2.29 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10/การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10/การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 22 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.30 ความหมายของการบวก/การใช้เครื่องหมาย +/การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 1 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน
1
  ความหมายของการบวก/การใช้เครื่องหมาย +/การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 1 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 23 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.31 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 2 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 2 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 26 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.32 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดยการทำให้ครบสิบ
1
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดยการทำให้ครบสิบ 27 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.33 การบวกจำนวนเดียวกัน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 และการบวกจำนวนสองจำนวนที่ใกล้เคียงกัน
1
  การบวกจำนวนเดียวกัน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 และการบวกจำนวนสองจำนวนที่ใกล้เคียงกัน 28 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.34 การบวกจำนวน 3 จำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20
1
  การบวกจำนวน 3 จำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 29 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.35 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเอาออก
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเอาออก 30 ส.ค. 62
เรื่อง 2.36 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการใช้เส้นจำนวน
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการใช้เส้นจำนวน 2 ก.ย. 62
เรื่อง 2.37 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามา
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามา 3 ก.ย. 62
เรื่อง 2.38 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 4 ก.ย. 62
เรื่อง 2.39 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ 5 ก.ย. 62
เรื่อง 2.40 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 6 ก.ย. 62
เรื่อง 2.41 การลบจำนวนสามจำนวน
1
  การลบจำนวนสามจำนวน 9 ก.ย. 62
เรื่อง 2.42 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก 10 ก.ย. 62
เรื่อง 2.43 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบ
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบ 11 ก.ย. 62
เรื่อง 2.44 โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 12 ก.ย. 62
เรื่อง 2.45 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า) 13 ก.ย. 62
เรื่อง 2.46 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า)
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 (สถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า) 16 ก.ย. 62
เรื่อง 2.47 การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ 17 ก.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง 3.1 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 18 ก.ย. 62
เรื่อง 3.2 ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
1
  ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 19 ก.ย. 62
เรื่อง 3.3 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
1
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (1) 20 ก.ย. 62
2
  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (2) 23 ก.ย. 62
เรื่อง 3.4 รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
1
  รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 24 ก.ย. 62
เรื่อง 3.5 วงกลม และวงรี
1
  วงกลม และวงรี 25 ก.ย. 62
เรื่อง 3.6 รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
1
  รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 26 ก.ย. 62
เรื่อง 3.7 การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ และใช้สิ่งต่างๆเป็นแบบ
1
  การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ และใช้สิ่งต่างๆเป็นแบบ 27 ก.ย. 62
เรื่อง 3.8 รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
1
  รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 30 ก.ย. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By jitanajak@hotmail.com | 28.08.18 | 2,101 4 คณิตศาสตร์
 2. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 01.11.18 | 1,694 2 คณิตศาสตร์
 3. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 10.09.18 | 883 2 คณิตศาสตร์
 4. Post By ครูอ้อน | 30.01.19 | 547 2 คณิตศาสตร์
 5. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 498 3 คณิตศาสตร์
 6. Post By Suthida | 28.04.19 | 302 5 คณิตศาสตร์
 7. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 55 0 คณิตศาสตร์
 1. Post By ครูอ้อน | 30.01.19 | 547 2 คณิตศาสตร์
 2. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 498 3 คณิตศาสตร์
 3. Post By Suthida | 28.04.19 | 302 5 คณิตศาสตร์
 4. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 55 0 คณิตศาสตร์