รู้จักนกอีแจว 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำต่าง ๆ มาเรียบเรียงแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์

  วลี คือ กลุ่มคำตั้งแต่ ๒ คำข้นไปเรียงกันอยู่ แต่ไม่ได้ใจความสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกลักษณะและความหมายของประโยคได้

2. บอกลักษณะและความหมายของวลีได้

3. อธิบายความแตกต่างประโยคและวลีได้

4. บอกใจความสำคัญและคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได

ทักษะ

1. อ่านเขียนประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ได้

2. อ่านเขียนวลีที่ไม่ได้ใจความสมบูรณ์ได้

3. จำแนกประโยคและวลีได้

4. จับใจความคิดวิเคราะห์เรื่องได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รู้จักนกอีแจว 1
เรื่อง รู้จักนกอีแจว 1 วันที่ 16 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ