ความรู้นอกห้องเรียน 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 (มีสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านและเขียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ป้ายเครื่องหมายในอาคารสถานที่ เครื่องหมายห้ามหรือเตือนเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง   เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ จากการชมวีดีทัศน์ได้

2. บอกลักษณะของป้ายเครื่องหมายในอาคารสถานที่ได้

3. บอกความหมายของป้ายในอาคารสถานที่ได้

ทักษะ

อ่านป้ายเครื่องหมายในอาคารสถานที่ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีความรับผิดชอบ  

3.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความรู้นอกห้องเรียน 1
เรื่อง ความรู้นอกห้องเรียน 1 วันที่ 14 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ