คำกริยา 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   คำกริยา คือ คำที่แสดงท่าทาง หรือ คำที่บอกอาการกระทำ หรือบอกสภาพอย่างใด อย่างหนึ่งของ  คน  สัตว์  สิ่งของ  เช่น สุนัขวิ่งเร็ว  อั๋นดีใจมาก  ขิงว่ายน้ำเก่ง  พ่อหัวเราะเสียงดัง  แม่ปลูกผักสวนครัว คุณครูรับประทานอาหารกลางวันแล้ว  ไฟฟ้าในโรงเรียนดับหมดทุกดวงตั้งแต่เช้า

คำกริยามี 2 ลักษณะ คือ คำกริยาที่ต้องมีกรรมและคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรม

คำกริยาทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกความหมายของคำกริยาได้

2. นำคำกริยาไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่เป็นคำกริยาได้

2. วิเคราะห์คำและหน้าที่ของชนิดของคำในประโยคได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.มีความรับผิดชอบ

3. มีวินัย

4.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2.ประเมินการอ่านเขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง คำกริยา 2
เรื่อง คำกริยา 2 วันที่ 13 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ