ป่าชายเลน 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     คำกริยา คือ คำที่บอกอาการกระทำ หรือบอกสภาพอย่างใด อย่างหนึ่งของ  คน  สัตว์  สิ่งของ  เช่น สุนัขวิ่งเร็ว  อั๋นดีใจมาก  ขิงว่ายน้ำเก่ง  พ่อหัวเราะเสียงดัง  แม่ปลูกผักสวนครัว คุณครูรับประทานอาหารกลางวันแล้ว  ไฟฟ้าในโรงเรียนดับหมดทุกดวงตั้งแต่เช้า

         

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกประโยชน์ของป่าชายเลนได้

2. บอกความหมายของคำกริยาได้

3. แต่งประโยคจากคำกริยาได้ถูกต้องเหมาะสม

ทักษะ

1 .อ่านและเขียนคำที่เป็นคำกริยาได้

2. แสดงท่าทางประกอบคำกริยาได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีวินัย

4.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2.ประเมินการอ่านเขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ป่าชายเลน 2
เรื่อง ป่าชายเลน 2 วันที่ 8 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ