ขนมชักหน้า

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2559 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ขนมไทย
หน่วย ขนมไทย
ชั่วโมง ขนมไทย
เรื่อง ขนมชักหน้า
แผนการสอน อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข
ครูผู้สอน อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข