คำสรรพนาม 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำนาม คือ คำที่ใช้เรียก คน สัตว์ พืช สิ่งของ และสถานที่ คำนามมี 2 ลักษณะ

1.คำนามที่ชี้เฉพาะ เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียว เช่น พระจันทร์ พระอาทิตย์ ธงไตรรงค์ สวนสัตว์เขาดิน

2.คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปชี้ เฉพาะเจาะจง เช่น โรงเรียน แมว ชาวไร่ นกยูง หนังสือ

คำนามทำหน้าที่เป็นได้ทั้งประธานและกรรมในประโยค

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกได้ว่าคำใดเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะ และ คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ

2. บอกหน้าที่ของคำนามในประโยคได้

ทักษะ

แต่งประโยคคำที่เป็นคำนามตามหน้าที่ที่กำหนดได้

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีวินัย

4.มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน

2.ประเมินการอ่านเขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง คำสรรพนาม 1
เรื่อง คำสรรพนาม 1 วันที่ 5 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ