การออกแบบวงจรขยายความถี่ย่านความถี่วิทยุขนาดเล็ก (SMALL-SIGNAL RF AMPLIFIER DESIGN)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2558 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ การวิเคราะห์วงจรอิเล็คทรอนิกส์ความถี่สูง
หน่วย การวิเคราะห์วงจรอิเล็คทรอนิกส์ความถี่สูง
ชั่วโมง การวิเคราะห์วงจรอิเล็คทรอนิกส์ความถี่สูง
เรื่อง การออกแบบวงจรขยายความถี่ย่านความถี่วิทยุขนาดเล็ก (SMALL-SIGNAL RF AMPLIFIER DESIGN)
แผนการสอน อาจารย์สุคนธ์ พุ่มศรี
ครูผู้สอน อาจารย์สุคนธ์ พุ่มศรี