การทดสอบ

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2558 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ กลศาสตร์ยางล้อ
หน่วย กลศาสตร์ยางล้อ
ชั่วโมง กลศาสตร์ยางล้อ
เรื่อง การทดสอบ
แผนการสอน ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มคำ
ครูผู้สอน ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มคำ