เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 3

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2558 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วโมง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 3
แผนการสอน ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ครูผู้สอน ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ