นกเขาเถื่อน 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   เราผันวรรณยุกต์เพื่อเปลี่ยนเสียงของคำให้สูงต่ำ ตามรูปตามเสียงของวรรณยุกต์ และได้คำมาใช้มากมายหลากหลายความหมาย  วรรณยุกต์มี 5 เสียง 4 รูป  เสียงสามัญไม่มีรูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านเพลงกล่อมเด็กได้

2.ตอบคำถามจากการอ่านได้ถูกต้อง

ทักษะ

1.ร้องเพลงกล่อมเด็กได้

2.เขียนแผนผังคำที่มีวรรณยุกต์ได้

3.มีมารยาทในการอ่าน เขียน

คุณธรรม

1.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

2.รักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. สังเกตการอ่านเขียน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง นกเขาเถื่อน 1
เรื่อง นกเขาเถื่อน 1 วันที่ 11 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ