วรรณยุกต์ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   เราผันวรรณยุกต์เพื่อเปลี่ยนเสียงของคำให้สูงต่ำ ตามรูปตามเสียงของวรรณยุกต์ และได้คำมาใช้มากมายหลากหลายความหมาย  วรรณยุกต์มี  5 เสียง 4 รูป  เสียงสามัญไม่มีรูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านเขียนคำที่ผันด้วยอักษรกลางได้

2. อ่านเขียนคำที่ผันด้วยอักษรสูงได้

3. อ่านเขียนคำที่ผันด้วยอักษรต่ำได

ทักษะ

ผันอักษรจากคำต่างๆได

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2. สังเกตการอ่านเขียน

3. ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วรรณยุกต์ 1
เรื่อง วรรณยุกต์ 1 วันที่ 9 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ