ดาวลูกไก่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การเขียนแผนผังความคิดเรียงลำดับเหตุการณ์จากบทกล่อมเด็กกาเหว่า เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับให้มีความต่อเนื่องตามบทร้อยกรอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้

2.จำแนกพยัญชนะไทยอักษรกลาง อักษรสูงอักษรต่ำได้

3.เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

ทักษะ

1. แต่งประโยคจากคำอักษรกลาง อักษรสูง  อักษรต่ำ

2. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

2.สังเกตการอ่านเขียน

3.ตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ดาวลูกไก่ 2
เรื่อง ดาวลูกไก่ 2 วันที่ 4 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ