เฟอร์นิเจอร์จิ๋ว (Classic models)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2558 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ผลิตภัณฑ์ไม้
หน่วย ผลิตภัณฑ์ไม้
ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ไม้
เรื่อง เฟอร์นิเจอร์จิ๋ว (Classic models)
แผนการสอน อาจารย์ประสงค์ ลีลาอิทธิ
ครูผู้สอน อาจารย์ประสงค์ ลีลาอิทธิ