แม่เกยเคยเรียน ๑

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตราตัวสะกดแม่ เกย หรือ แม่เกย คือคำมี ย เป็นตัวสะกด มีทั้งคำประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่เกย เช่น ง่าย นาย ร้อย ฝ่าย ซ้าย บ่อย ย้าย ช่วย ก้อย ชัย ภัย วัย โวยวาย อุ้ยอ้าย ฉุยฉาย รายจ่าย ท้ายทอย ลอยชาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกดแม่เกยได้

2.อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกดแม่เกยได้

ทักษะ

1.ตอบปริศนาคำทายมาตราตัวสะกดแม่เกยได้

2.อ่านบทอ่านตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้

คุณธรรม

1.มีความรักและสามัคคี

2.มีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมความรักและสามัคคี

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง แม่เกยเคยเรียน 1
เรื่อง แม่เกยเคยเรียน 1 วันที่ 13 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ