หนูแจ๋วขายว่าว ๑

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   มาตราตัวสะกดแม่ เกอว หรือ แม่เกอว  คือคำที่มี ว  เป็นตัวสะกด  มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่  เกอว  เช่น  แจ๋ว  ว่าว  สาว  ขาว  เขียว  แก้ว  เอว แจ้ว  แผ้ว  ข่าว  ข้าว  ผิว  เดี๋ยว  เที่ยว  แมว  คิ้ว  ก้าวร้าว  เจี๊ยวจ๊าว  เขี้ยวแก้ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านและเขียนคามาตราตัวสะกด แม่เกอว ได้

2. อ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. ตอบคาถามจากการอ่านได้

คุณธรรม

1. มีความรักและสามัคคี

2. มีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมความรักและสามัคคี

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หนูแจ๋วขายว่าว 1
เรื่อง หนูแจ๋วขายว่าว 1 วันที่ 11 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ