แม่กง คงอยู่ ๒

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     มาตราแม่ กง หรือแม่ กง คือ คำที่มี ง เป็นตัวสะกดมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาวคำในมาตราตัวสะกดแม่ กง เช่น กาง ชาง มั่ง นั่ง บัง ชัง ปัง ระฆัง ดัง หว่าง สั่ง จง ตั้ง ฟาง ขัง ถัง ฟาง รัง อ่าง ด่าง ต่าง สาง ส่าง จาง ทาง ถาง ซาง ขาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1.อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กงได้

2.อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กงได้

ทักษะ

1. อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่กงได้

2. อ่านบทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กงได้

3.คัดบทร้อยกรองได้ถูกต้องสวยงาม

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

3. มีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง แม่กง คงอยู่ 2
เรื่อง แม่กง คงอยู่ 2 วันที่ 6 มิ.ย.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ