แม่ ก กา พาสนุก ๑

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คํามาตราแม่ ก กา คือ คําที่ไม่มีตัวสะกด จะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้ เช่น แม่ ไก่ อยู่ ใน ตะกร้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านคำมาตราแม่ ก กา ได้

2. เขียนคำมาตราแม่ ก กา ได้

ทักษะ

1. วาดภาพระบายสีค ามาตราแม่ ก กาได้

2. มีมารยาทในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

4.ประเมินก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง แม่ ก กา พาสนุก 1
เรื่อง แม่ ก กา พาสนุก 1 วันที่ 31 พ.ค.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ