มารยาทดีมีน้ำใจ ๒

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สระ โ – ะ  ลดรูปเมื่อมีตัวสะกด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกการเขียนคำ สระ โ – ะ  ลดรูปเมื่อมีตัวสะกดได้

ทักษะ

1. เขียนคําอ่านสะกดคําด้วยสระ โอะ กับคําที่กําหนดให้ได้

2. อ่านบทร้อยกรองที่ประสมรูปสระ โ – ะ  ลดรูปเมื่อมีตัวสะกดได้

3. เขียนโยงคําและนํามาเขียน เติมลงในช่องว่าง ให้ได้ความหมายได้

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ   

2.ประเมินการคัดลายมือ

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง มารยาทดีมีน้ำใจ 2
เรื่อง มารยาทดีมีน้ำใจ 2 วันที่ 30 พ.ค.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ